Concesións de axudas e subvencións

Concesións de axudas e subvencións

AP400C - Subvencións para a execución de diversas actuacións de mellora das infraestruturas de telecomunicacións en edificios (Programa UNICO – Edificios) para o período 2022-2023 no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia - Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU

AP400C - AP400D (Xunta de Galicia)   | 646334 (BDNS)

O 6 de setembro de 2022 publicouse no DOG a resolución coa que se pon en marcha unha liña de axudas para a mellora das infraestruturas de telecomunicacións en edificios (AP400C).

Estas axudas están destinadas ás comunidades de propietarios para a adaptación das infraestruturas de telecomunicacións das edificacións que non dispoñan dunha ICT (infraestrutura común de telecomunicacións) instalada ao amparo do Real Decreto-lei 1/1998 (edificacións concluídas antes do 1 de xaneiro de 2000).

A liña de axudas sufraga ata o 70% dos investimentos e gastos necesarios, o que inclúe a elaboración do proxecto, dirección de obra e certificación final, memorias e informes técnicos; ademais de todos os traballos vinculados á empresa instaladora. Contémplanse tres liñas de actuación, en función do equipamento a instalar, instalación completa, parcial ou adaptada exclusivamente á banda larga ultrarrápida.

O prazo para a presentación das solicitudes é de 3 meses dende a publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Para facilitar a xestión e o acceso das comunidades de propietarios ás axudas propostas, seleccionarase unha Entidade Colaboradora (asociación ou federación de empresas instaladoras e integradoras de telecomunicacións) (AP400D). O prazo para a presentación das solicitudes para ser Entidade Colaboradora será de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Estas medidas enmárcanse no investimento C15.I4 «Renovación e sostibilidade de infraestruturas. Mellora do equipamiento que permite aloxar as infraestruturas de telecomunicacións situadas nos edificios para optimizar o despregamento de redes e acadar un menor consumo de enerxía» do Compoñente 15 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia - Financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU, (Programa UNICO – Edificios).

 

AP400A - Subvencións do Programa de emisión de bonos dixitais para colectivos vulnerables (Programa UNICO-Bono social) para o período 2022-2023 no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia - Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU

AP400A (Xunta de Galicia)   | 708039 (BDNS)

O 18 de xullo de 2023 publicouse no DOG a resolución coa que se pon en marcha a segunda convocatoria do programa de emisión de bonos dixitais para colectivos vulnerables. 

Trátase dunha liña de axudas para a contratación nos fogares, a través de entidades colaboradoras, de novos servizos de banda larga ou do incremento da velocidade dos xa contratados (sempre e cando o servizo actual sexa de menos de 30Mbps), por importe de 1,37 millóns de euros para o período 2022-2023.

Co bono dixital, o beneficiario contará cunha minoración mensual no servizo de banda larga contratado de ata 20 euros durante un período de ata 12 meses, chegando a acadar como máximo os 240 euros. O servizo de conexión deberá ser de como mínimo 30 Mbps de velocidade de baixada e facilitarase a través da tecnoloxía máis adecuada en cada caso a fin de respectar o principio de neutralidade tecnolóxica.

Esta medida enmárcanse no investimento C15.I3 de «Bonos dixitais para pemes e colectivos vulnerables» do Compoñente 15 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia - Financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU.

Entidades colaboradoras

Nunha primeira fase, levouse a cabo a inscrición como entidades colaboradoras dos operadores de telecomunicacións interesados. Pódese consultar o listado de entidades na web Rexistro de operadores-colaboradores da Comunidade autónoma de Galicia para a xestión dos bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables | Amtega (xunta.gal)

Convocatoria 2022

AP400A – AP400B (Xunta de Galicia)   | 644575 (BDNS)

O 17 de agosto de 2022 publicouse no DOG a resolución coa que se pon en marcha a primeira convocatoria do programa de emisión de bonos dixitais para colectivos vulnerables. 

Ao abeiro desta convocatoria, o 25 de abril de 2023, o director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ditou resolución de concesión de subvención a 128 cidadáns por unha contía total de 30.720€ euros.

Faise pública a relación de beneficiarios dos Bonos Dixitais da convocatoria 2022.

 

PR603B - Subvencións de reforzo da conectividade en polígonos industriais e centros loxísticos para o período 2022-2023 no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia - Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU

PR603B (Xunta de Galicia)   | 633269 (BDNS) 

O 30 de novembro de 2022 publicouse no Diario Oficial de Galicia a concesión a Telefónica de España, S.A.U. das subvencións destinadas a reforzar a conectividade en polígonos industriais e centros loxísticos, por unha contía total de 382.351,18 euros correspondente a dous liñas de actuación no período 2022-2023.

Trátase dunha liña de axudas a operadores enmarcada no investimento C15.I2 do compoñente 15 do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU.

Os proxectos subvencionados ao operador Telefónica de España, S.A.U. contemplan o reforzo da conectividade nun total 68 zonas empresariais de 31 concellos.

Faise pública a relación de zonas beneficiadas.

Zonas beneficiadas   |     Zonas beneficiadas.ods

 

Nota: pode localizar cada zona beneficiada co seu código de referencia de 23 caracteres no seguinte visor web:  webappviewer.

 

 

PR608A - Subvención para a extensión de redes de telefonía móbil en núcleos rurais e illados para o período 2022-2023.

Proxecto de “Extensión de redes de telefonía móbil en núcleos rurais e illados, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020”

O Consello da Xunta de Galicia autorizou o 23 de decembro de 2021 a concesión a Vodafone España S.A. da subvención destinada a despregar redes de telefonía móbil en núcleos rurais e illados que carecen do servizo.

O 28 de decembro de 2021, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ditou resolución de concesión de subvención, nos termos autorizados polo Consello da Xunta de Galicia, por unha contía de 3.718.383 euros no período 2022-2023.

Esta subvención cofináncianse nun 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), nun 7,5% polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e nun 17,5% pola Xunta de Galicia, no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR)

O proxecto subvencionado ao operador Vodafone España S.A. contempla despregamentos de redes de telefonía móbil a máis de 7.000 habitantes en 290 poboacións de 65 concellos, nas que na actualidade non existe cobertura móbil.

Listado de entidades beneficiadas móbil

Listado de entidades beneficiadas mobil

 

 

PR604A - Subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida en 2022

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia puxo en marcha no ano 2017 unha liña de subvencións dentro do  Plan de Banda Larga 2020 , destinada a dotar de servizos de banda larga ultrarrápida de cando menos 30 Mbps a empresas situadas en zonas illadas do rural sen cobertura actual de redes de banda larga para estes servizos.

Estas subvencións cofináncianse nun 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), nun 7,5 % polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e nun 17,5 % pola Xunta de Galicia, no marco do Programa de desen v olvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR).

Convocatoria 2022

 

616213 (BDNS)PR604A (Xunta de Galicia)

 

Ao abeiro desta convocatoria, o 20 de xullo de 2022, a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ditou resolución de concesión de subvención a 30 empresas por unha contía de 323.568,02€ euros para o ano 2022.

Faise pública a relación de beneficiarios da subvención.

Relación de beneficiarios

Convocatoria 2019

421644 (BDNS)  –  PR604A (Xunta de Galicia)

Ao abeiro desta convocatoria, o 4 de xuño de 2019, a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ditou resolución de concesión de subvención a 51 empresas por unha contía de 588.098€ euros para o ano 2019.

Faise pública a relación de beneficiarios da subvención.

Relación de beneficiarios

Convocatoria 2017

335101 (BDNS)  –  PR604A (Xunta de Galicia)

Ao abeiro desta convocatoria, o 5 de xullo de 2017, a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ditou resolución de concesión de subvención a 40 empresas por unha contía de 492.298 euros para o ano 2017.

Faise pública a relación de beneficiarios da subvención.

Relación de beneficiarios  

 

PR605A - Subvencións para a extensión de redes de banda larga ultrarrápida en Entidades singulares de poboación para o período 2018-2020.

Proxecto de “Extensión de redes de banda larga ultrarrápida en entidades singulares de poboación, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020”

SA.50259 (UE)381199 (BDNS)PR605A (Xunta de Galicia) .

O Consello da Xunta de Galicia autorizou o 22 de marzo de 2018 a concesión a Telefónica de España S.A. da terceira liña de subvencións do Plan de Banda Larga 2020, destinada a despregar redes ultrarrápidas en entidades de poboación de menos de 300 habitantes que non contan con cobertura nin previsión de dispoñer deste servizo.

O 23 de marzo de 2018, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ditou resolución de concesión de subvención, nos termos autorizados polo Consello da Xunta de Galicia, por unha contía de 14.200.000 euros no período 2018-2020.

Estas subvencións cofináncianse nun 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), nun 7,5% polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e nun 17,5% pola Xunta de Galicia, no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR)

O proxecto subvencionado ao operador Telefónica de España, S.A. contempla despregamentos de redes de fibra óptica de última xeración en 614 núcleos rurais repartidos por 181 concellos das 4 provincias de Galicia, achegando así o acceso a internet cunhas velocidades de cando menos 100Mbps, a máis de 74.400 habitantes.

Lista en PDF ” ” Lista en ODS ”  

PR603A - Subvencións para a extensión de redes de banda larga de nova xeración de moi alta velocidade para o período 2016-2018 en polígonos industriais.

Proxecto de “Extensión de redes de banda larga de nova xeración de moi alta velocidade en polígonos industriais para o desenvolvemento da industria 4.0 en Galicia. cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)” no marco do Programa de desenvolvemento  rural de Galicia 2014-2020.

SA.45332 (UE)303889 (BDNS)PR603A (Xunta de Galicia)

O Consello da Xunta de Galicia autorizou o 7 de xullo de 2016 a concesión a R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A. da primeira liña de subvencións do Plan de Banda Larga 2020 , destinada a despregar redes ultrarrápidas nos polígonos industriais que non contan con cobertura nin previsión de dispoñer deste servizo.

O 11 de xullo de 2016, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ditou resolución de concesión de subvención, nos termos autorizados polo Consello da Xunta de Galicia, por unha contía de 3.424.610,80 euros no período 2016-2018, que xerará un investimento total de 5.274.929,00 euros por parte da empresa beneficiaria da subvención.

Estas subvencións cofináncianse nun 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), nun 7,5 % polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e nun 17,5 % pola Xunta de Galicia, no marco do Programa de desen­volvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR)

O proxecto subvencionado ao operador R contempla actuacións en 81 polígonos industriais que dende finais de 2018 teñen acceso a redes ultrarrápidas, a través de fibra óptica, cunhas velocidades de ata 350 Mbps de baixada e 35 Mbps de subida, e cunha garantía de caudal do 80% sen límite de descargas.

Lista en PDF   |    Lista en ODS

 

 

 0
 1
 2