Financiamento Europeo

Financiamento Europeo

Os Fondos Estruturais e de Investimento Europeos son uns fondos que funcionan de modo conxunto a fin de apoiar a cohesión económica, social e territorial e alcanzar os obxectivos da Estratexia Europa 2020 da Unión Europea (UE) para un crecemento intelixente, sustentable e integrador.

 

Fondos Estruturais e de Investimento Europeos

Máis da metade dos fondos da UE canalízase a través do cinco Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (Fondos EIE), xestionados conxuntamente pola Comisión Europea e os países da UE.        
O obxectivo principal destes fondos, isto é, Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) e Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) está orientado a investir na creación de emprego e nunha economía e un medio ambiente europeos sustentables e sans.        
A fin de alcanzar esta meta xenérica, estes fondos concéntranse principalmente no impulso dos seguintes sectores:

  • investigación e innovación
  • tecnoloxías dixitais
  • economía hipocarbónica
  • xestión sostible dos recursos naturais
  • pequenas empresas

 

Proxectos Europeos impulsados pola Amtega

 0
 1
 2
 3

Fondos Europeos 2014-2020

 0
 1
 2

Información Europea:

InfoRegio

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/

 

Total usuarios/as portal a día  01/04/2024: 4.837