Plans

Plans

Este documento foi elaborado no marco do Convenio entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), a Universidade de Santiago de Compostela (USC), a Universidade da Coruña (UDC) e a Universidade de Vigo (UVIGO) para o desenvolvemento dun estudo sobre o Marco Ético-Normativo e o Potencial Impacto da Adopción da Intelixencia…
Preséntase o “III Plan de Administración e Goberno Dixital. 2025” (en diante PAGD2025) co obxectivo de consolidar a capacidadade da administración pública de desenvolver a súa actividade e os servizos cara a cidadanía nunha contorna plenamente dixital, máis eficaz e eficiente para a resolución dos novos desafíos, que ofreza máis e mellores…
Este documento describe e presenta a dirección e a estratexia que a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) debe seguir na adopción de servizos de cloud computing (Computación na nube), que é un novo paradigma informático que permite ofrecer servizos de valor engadido adaptados as necesidades cambiantes do contexto actual, sendo…
A Xunta de Galicia aprobou, no seu Consello do 26 de xullo de 2018, o Plan Galicia 5G.O Plan, elaborado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), en colaboración cos axentes do ecosistema TIC galego, ten un dobre obxectivo: por unha banda, que Galicia sexa das primeiras rexións europeas en dispoñer de…
O Consello do Goberno galego aprobou un acordo marco para a avanzar no uso da tecnoloxía cloud no sector público. É un paso máis no reforzo das infraestruturas dixitais da Administración autonómica, que optará por un módulo mixto de cloud pública e privada que axilice a adopción de tecnoloxías avanzadas no sector público. Así se recolle no informe…
A avaliación das actividades realizadas e o exame de obxectivos alcanzados son dous piares fundamentais de toda estratexia de mellora continua. Así, a AMTEGA vén realizando cada ano estas dúas prácticas como eixo fundamental da súa política de software libre, presentando a través deste balance, as iniciativas levadas a cabo e os principais fitos…
A Axenda Dixital 2020 (ADG 2020) recolle o Software Libre como unha ferramenta transversal para a consecución dos obxectivos marcados. "O impulso do uso do software libre e de estándares abertos e fomento da reutilización de solucións, serán ferramentas para garantir a interoperabilidade dos sistemas informáticos e achegar a tecnoloxía á sociedade…
Actualmente, en moitas áreas de Galicia recoñécese a necesidade de mellora en canto ao sistema de transporte. A falta de integración entre os sistemas que compoñen a rede é un dos principais hándicaps, rexistrando unha clara sobrecarga de traballo por parte dos profesionais, así como a desconformidade por parte dos usuarios, que reclaman un…
Os cambios da sociedade acontecidos no eido das tecnoloxías da información levaron á necesidade de desenvolver unha nova estratexia de cara a enfrontar novos retos dixitais. Deste xeito, a Xunta de Galicia, a través da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) que impulsa esta estratexia, o Plan DICO Mindset ten como obxectivo…
A aprobación da Axenda Dixital de Galicia 2020 é unha estratexia coordinada e aliñada coas estratexias de ámbito nacional e europeo en materia de uso das TIC que reforza e reafirma a Estratexia Galega de Crecemento Dixital, introducindo aqueles elementos que permitan maximizar o impacto das políticas tecnolóxicas, como un factor imprescindible e…