Entidades instrumentais adscritas á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Formulario de busca

Fondos

Entidades instrumentais adscritas á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de GaliciaEntidades instrumentais adscritas á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Formulario de busca

cierra cierra

Atendendo ao sinalado na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ten adscrita a sociedade mercantil pública autonómica Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A., segundo o determinado na Disposición adicional décima do Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos.

Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A.