Anexo I - Stellae 5.0

Anexo I - Stellae 5.0

Bases da convocatoria de consulta preliminar do mercado no marco do Proxecto “Stellae 5.0 Patrimonio Cultural Dixital vinculado ao Camiño de Santiago” impulsado pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Conferencia de Reitores das Universidades do Suroeste Europeo

A Conselleira de Cultura, Educación e Universidade, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) da Xunta de Galicia e a Conferencia de Reitores das Universidades do Suroeste Europeo (Rede CRUSOE) asinaron con data de 19 de xullo de 2021 o protocolo para poñer en marcha o proxecto “Stellae 5.0 Patrimonio dixital vinculado ao Camiño de Santiago” (STELLAE 5.0) co fin de abordar dun modo integral a preservación, difusión, valorización cultural e patrimonial, así como o impulso da transformación dixital da nova economía. Unha das principais características da proposta é a inequívoca vontade de integrar á cidadanía e ás universidades na cadea de valor do patrimonio cultural de modo efectivo como actores imprescindibles na xeración de novos modelos industriais e de creación de emprego.

Posteriormente e con data 19 de decembro de 2021 asinouse o “Convenio de colaboración entre a  Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Conferencia de Reitores das Universidades do Suroeste Europeo para a redacción do Plan Reitor da proposta “Stellae 5.0 patrimonio cultural dixital vinculado ao Camiño de Santiago”

É vontade dos promotores do proxecto STELLAE 5.0 optar a fondos europeos para a reconstrución fronte ao Covid-19, dado a súa completa aliñación co eixo de transformación dixital social e económico e no devandito sentido enmárcase a presente convocatoria de consulta preliminar ao mercado.

 

1. Antecedentes do proxecto

O proxecto STELLAE 5.0 enmárcase no esforzo continuado e sostido da Xunta de Galicia en favor da transformación dixital da sociedade e economía galegas proporcionando un novo impulso a partir dos fitos alcanzados. E enmárcase tamén no obxectivo da Conferencia de Reitores de Universidade da Eurorrexión Suroeste (Rede CRUSOE) de impulsar o desenvolvemento rexional e a especialización intelixente do Suroeste de Europa. A Rede é un grupo de referencia para a macrorrexión RESOE en materia de innovación, investigación e universidades, sendo o proxecto centrado en Patrimonio Cultural Dixital o primeiro en poñerse en marcha coa potencialidade e capacidade que lle proporciona as 23 universidades e institutos politécnicos de España e Portugal agrupados na Rede.
 

STELLAE 5.0 alíñase coas políticas europeas, nacionais e autonómicas expresadas tanto pola Axenda Dixital Europea, a Estratexia galega de Crecemento Dixital, aliñada coa Estratexia Galega de Especialización Intelixente (RIS3), na que se prioriza as grandes liñas de actuación TIC e a Axenda España Dixital 2025 e, en particular a Estratexia Galicia Dixital 2030 para situar Galicia como unha das rexións intelixentes europeas de referencia atendendo a cinco dos sete eixos estratéxicos, xunto ao eixo transversal que articulan devandito plan:
 

 • E2. Sociedade Dixital e Inclusiva
  • P5. Desenvolvemento de competencias dixitais.
  • P6. Educación dixital.
 • E4. Territorio intelixente, verde e resiliente.
  • P9. Xestión territorial intelixente.
  • P10. Innovación dixital para a potenciación do medio rural e o mar.
  • P11. Dixital de sustentabilidade ambiental.
 • E5. Conectividade dixital do territorio.
  • P13. Infraestruturas dixitais - sociedade do Gigabit.
  • P14. Transporte e mobilidade dixital e sustentable.
 • E6. Cultura e turismo intelixente.
  • P15. Cultura e turismo intelixente.
 • E7. Economía dixital e sustentable.
  • P17. Transición dixital para a industria e a empresa.
  • P18. Mellora da competitividade do sector de produtores locais.
 • EIXO TRANSVERSAL: Especialización tecnolóxica.
  • P19. Potenciación da competitividade e innovación do ecosistema dixital.
  • P20. Apoio ao emprendemento dixital e proxección exterior do hipersector TIC.

No ámbito específico do Patrimonio Cultural Dixital, a iniciativa STELLAE 5.0 aborda dun modo integral a preservación, difusión, valorización cultural e patrimonial, así como o impulso da transformación dixital da nova economía e a súa sociedade. Todo iso nunha proposta clara de liderado desde Galicia, profundamente europea, partindo da base que constitúe a riqueza do ancestral vértice dos camiños que construíron Europa e a súa identidade.

2. Ámbitos da consulta

Esta consulta preliminar, está orientada aos seguintes ámbitos:

 • Ámbito 1: Dixitalización intelixente de activos patrimoniais en Galicia e, no seu caso, na Eurorrexión.
 • Ámbito 2: Infraestrutura TIC para o soporte e establecemento dunha industria baseada no Patrimonio Cultural Dixital
 • Ámbito 3. Creación de contidos culturais, educativos, audiovisuais e entretemento con base relevante no acervo patrimonial dixital de Galicia e, no seu caso, a Eurorrexión.
 • Ámbito 4. Formación do capital humano, con especial atención á formación de posgrao de carácter interinstitucional de carácter eurorrexional. Igualmente, á formación continua coa readaptación de capacidades profesionais nunha economía dixitalizada para a xeración dun novo sector económico e industrial a partir do acervo patrimonial dixital de Galicia e a Eurorrexión.
 • Ámbito 5. Fomento do emprendemento e desenvolvemento de novos e innovadores servizos a partir das capacidades baseadas no Patrimonio Cultural Dixital, así como das capacidades e instrumentos financeiros ad hoc que, no seu caso, puidese resultar preciso xerar.

Poderanse publicar actualizacións dos Ámbitos da presente convocatoria. Por tanto, poderá engadir novos Ámbitos ou reformular os Ámbitos publicados froito da evolución do propio proceso de Consulta Preliminar do Mercado.

3. Participantes

A convocatoria é aberta e diríxese a persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas. Admitirase a presentación de varias solucións por unha mesma persoa física ou xurídica, xa sexa individualmente ou de forma conxunta con outras.
 

Axentes identificados
 

Sen menoscabo doutros axentes que poidan estar interesados en concorrer libremente ás consultas preliminares ao mercado e as licitacións que se celebren, cos únicos condicionantes que nelas plásmense, en base aos requisitos e necesidades do proxecto descrito, identificáronse a priori as seguintes tipoloxías de axentes potencialmente ligados á prestación dos servizos descritos:

 • PEMES e empresas tractoras do sector cultural e patrimonial
 • PEMES e empresas tractoras do sector TIC
 • PEMES e empresas tractoras do sector audiovisual e turístico
 • Centros de Investigación e tecnolóxicos
 • Grupos de investigación en Humanidades e Ciencias Sociais
 • Grupos de investigación de tecnoloxías da información e a comunicación

Considérase que para abordar os Ámbitos expostos os axentes ou agrupacións de axentes qu concorran ao correspondente procedemento deberían ter solvencia e capacidades técnicas nas seguintes áreas:

 • Experiencia e coñecemento en dixitalización, deseño e establecemento de infraestruturas TIC de alta capacidade.
 • Experiencia e coñecemento en formación, capacitación profesionalizante e fomento do emprendemento.
 • Experiencia e coñecemento en xeración de contidos culturais e educativos, xestión cultural e do Patrimonio.
   

4. Asesoramento especializado

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Axencia para a Modernización de Galicia valeranse do asesoramento de Rede CRUSOE, e institucións adheridas á mesma, tanto para a resolución de dúbidas e cuestións que se presenten durante a Consulta Preliminar do Mercado, como para a valoración das propostas presentadas.
 

O asesoramento especializado de Rede CRUSOE ven determinada pola súa vinculación ao obxecto da consulta a través do proxecto Stellae 5.0, e polos seus coñecementos e capacidades na materia da consulta.

Para a análise das diferentes propostas presentadas nomearase un comité Técnico formado por persoal do Consellería de Cultura, Educación e Universidade, a Axencia para a Modernización de Galicia e Rede CRUSOE. Este Comité poderá solicitar a opinión de expertos externos con voz, pero sen voto nas deliberacións.
 

Na función deste asesoramento técnico, desde as institucións do comité técnico poderase contactar con participantes concretos para solicitar máis información sobre a súa proposta de solución, aclarar dúbidas ou solicitar demostracións.
 

5. Presentación de propostas

Para a presentación das propostas os propoñentes cinguiranse ás seguintes regras:

 1. Os participantes deberán formular as súas propostas de solución cubrindo o formulario que se atopa no Anexo III da presente convocatoria.
 2. Para cada Ámbito, o participante deberá completar un formulario por cada ámbito ao que presenta proposta. Se un participante desexa presentar proposta para varios ámbitos, deberá presentar un formulario para cada un dos ámbitos.
 3. Poderase acompañar o formulario coa documentación complementaria que se estime oportuna, onde se poderá desenvolver a proposta de solución con maior detalle, aínda que se roga aterse ao formulario para facilitar a súa análise.
 4. As propostas presentaranse na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, mediante o procedemento “PR004A – PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE SOLICITUDES, ESCRITOS E COMUNICACIÓNS QUE NON CONTEN CUN SISTEMA ELECTRÓNICO ESPECÍFICO NIN CUN MODELO ELECTRÓNICO NORMALIZADO”
 5. As propostas identificaranse cun acrónimo, o cal se indicará en todas as comunicacións no inicio dos formularios de presentación. Poderanse enviar sucesivas versións dunha proposta de solución, co mesmo acrónimo. Cada proposta de solución enviada substituirá completamente á anterior. Por iso, a nova proposta deberá incluír todo o que se considere que segue sendo válido das anteriores.
 6. No caso de que unha proposta de solución preséntese de forma conxunta, deberá empregarse unha única persoa interesada para os efectos de identificación da proposta e interlocución cos propoñentes.
 7. Os custos derivados da participación e presentación de propostas correrán a cargo dos participantes.
 8. As propostas de solución poderán presentarse no período indicado na resolución da presente convocatoria.
 9. Organo de contratación non poderá revelar aos participantes no proceso as solucións propostas por outros participantes, sendo as mesmas soamente coñocidas íntegramente por aquel.
 10. Esta consulta preliminar non forma parte dun contrato nin representa un compromiso de contratación por parte da Amtega nin da Consellería de Cultura, Educación e Universidade". A Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Axencia para a Modernización de Galicia (AMTEGA), así como calquera poder licitador ou contratante de natureza pública non se obrigan a financiar nin a aceptar ningunha das propostas presentadas "
 11. A participación na convocatoria supón a aceptación por parte dos participantes das presentes regras.

 

6. Idioma

Os participantes presentarán as súas solucións en castelán ou galego. A comunicación cos participantes para responder as preguntas que se expoñan realizarase en castelán ou galego.
 

7. Aplicación dos principios de transparencia, igualdade de trato e non discriminación nin falseamento da competencia

A participación na Consulta Preliminar do Mercado, os contactos mantidos cos participantes ou os intercambios de información rexeranse baixo os principios comunitarios de transparencia, igualdade de trato e non discriminación, sen que poidan ter como efecto restrinxir ou limitar a competencia, nin outorgar vantaxes ou dereitos exclusivos nunha eventual licitación posterior. O seu inobservancia poderá ser considerada como infracción.
 

Para ese efecto, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, a Axencia para a Modernización de Galicia e Rede CRUSOE adoptarán as medidas necesarias para garantir o mantemento dos citados principios, tanto no desenvolvemento desta convocatoria como en calquera posible procedemento de contratación posterior.
 

A participación na Consulta Preliminar do Mercado non outorgará dereito nin preferencia algunha respecto de a adxudicación dos eventuais contratos que poidan celebrarse con posterioridade no ámbito do obxecto desta convocatoria e, como consecuencia diso, non conleva ningunha obrigación de financiamento ou aceptación das propostas de solución presentadas.
 

As dúbidas e preguntas que poidan xurdir durante o proceso de Consulta Preliminar do Mercado por parte dos operadores económicos serán contestadas a través da Plataforma de Contratos Públicos de Galicia (https://www.contratosdegalicia.gal)  e e na dirección web  https://stellae50.gal, co fin de garantir que todos os participantes interesados dispoñan da mesma información.
 

Farase pública aquela información intercambiada cos participantes no marco desta convocatoria que garanta o cumprimento dos principios de transparencia, igualdade de trato e non discriminación. Esta información publicarase, polo menos, no sitio web antes citado, mediante fichas de avance, xornadas públicas, documentos de información, mapas de demanda temperá ou outros formatos destinados para ese efecto polo Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Axencia para a Modernización de Galicia.
 

8. Difusión

Durante o desenvolvemento da consulta poderanse realizar xornadas informativas, reunións cos participantes e calquera outras actuacións de comunicación e difusión que se estimen oportunas.
 

Durante o desenvolvemento da Consulta poderase publicar información relativa aos avances da consulta.
 

Sen prexuízo do emprego doutras canles complementarias, a información actualizada sobre a consulta estará dispoñible na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia (https://www.contratosdegalicia.gal)  e e na dirección web  https://stellae50.gal
 

9. Resultado da Consulta Preliminar ao Mercado

Os órganos de contratación elaborarán un informe final da convocatoria, para o que se apoiarán no comité técnico recollido no apartado 4. No informe darase conta das entidades partipantes na consulta, e das entidades consultadas, das cuestións que se teñan formulada así como das respostas.  
 

O informe final da consulta preliminar poderá ser empregado na elaboración do Plan Reitor do proxecto “Stellae 5.0”, e na eventual elaboración dun “Mapa de Solucións e Servizos en Patrimonio Cultural Dixital” como elemento informativo.  
 

As propostas presentadas á consulta preliminar poderán ser utilizadas polos órganos de contratación, conforme ao establecido no artigo 126 da Lei 9/2017 do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, para definir as especificacións funcionais ou técnicas detalladas que se poidan empregar nos eventuais procedementos de contratación.   
 

10. Uso do contido das propostas

O uso do contido das propostas de solucións limítase exclusivamente á súa posible inclusión nas especificacións funcionais ou técnicas dun eventual procedemento de contratación posterior, así como na elaboración do informe final da convocatoria, e no Plan Reitor do proxecto “Stellae 5.0”. Garantindo en todo caso respecto ao aspectos declarados confidenciais.
 

11. Protección de datos persoais e confidencialidade

Os datos persoais que o participante nes consulta preliminar facilite serán tratados, na súa condición de responsable, pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).
 

A lexitimación para o tratamento dos datos é o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento en base ao Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, e conforme a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.
 

Os datos persoais proporcionados serán tratados coa finalidade de levar a cabo a tramitación xeral deste procedemento.
 

Así mesmo, determinados datos poderán ser publicados, nos termos previstos na lexislación vixente, a través dos distintos medios de comunicación institucionais dos que dispón a Xunta de Galicia como Diarios Oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios, a fin de dar a publicidade legalmente esixida ao procedemento de contratación.
 

No caso de que os licitantes facilitasen datos de carácter persoal de terceiros, incluídos os relativos ao persoal ao seu servizo, previamente á súa inclusión deberán informar os interesados dos extremos establecidos nos parágrafos anteriores.
 

Os interesados poderán acceder, suprimir e rectificar os seus datos, así como exercitar outros dereitos segundo se explicita na información adicional en https://www.xunta.gal/proteccion-de-datos.
 

Contacto Delegado de Protección de Datos (DPD): os interesados poderanse poñer en contacto co Delegado de Protección de Datos correspondente segundo o especificado en www.xunta.gal/proteccion-de-datos.
 

Durante o proceso de consultas, nin o órgano de contratación nin ningún dos membros do equipo asesor poderá revelar aos participantes as solucións propostas polos outros participantes, sendo estas só coñecidas integramente por aquel.
 

Para iso, os participantes indicarán a documentación ou a información técnica ou comercial da súa proposta de solución que presenta carácter confidencial, non sendo admisible que se efectúe unha declaración xenérica ou se declare que toda a información ten carácter confidencial. Este carácter confidencial protexe, en particular, os segredos técnicos ou comerciais e os aspectos confidenciais identificados nas propostas de solución. Neste sentido, o contido da información incluída no formulario do Anexo III en ningún caso poderá ser cualificado como confidencial e unicamente os adxuntos a ese formulario poderán designarse como tales concretando os aspectos que se vexan afectados pola devandita declaración de confidencialidade.

 

12. Dereitos de Explotación da Propiedade Intelectual e Industrial (DPI)

Ao tratarse con carácter preferente dun proxecto de compra pública de innovación, onde se pretende impulsar actividades de I+D, os riscos e beneficios serán compartidos polo sector público e privado, o cal implica establecer un réxime adecuado de explotación dos resultados obtidos que será definido tras a análise dos resultados da Consulta Preliminar ao Mercado nun eventual procedemento de contratación posterior.
 

De forma preliminar á celebración da Consulta Preliminar ao Mercado contémplase que os potenciais órganos contratantes e/ou licitantes obteñan unha licenza ilimitada de uso dos desenvolvementos para realizar, incluíndo o dereito de modificalos por medios propios ou alleos, pero non de comercializalos nin distribuílos a terceiros. Tamén se contempla incluír o uso de todas as licenzas e dereitos de propiedade industrial e intelectual, propias ou de terceiros, que sexan necesarias para manter operativo o piloto desenvolto.
 

Os Dereitos de explotación da Propiedade Intelectual e Industrial (en diante DPI) dos desenvolvementos realizados prevese que sexan das empresas adxudicatarias e as entidades que colaboren con elas e, en base ao seu rol, poidan reclamar unha participación nos mesmos. Poderase prever así mesmo nos pregos que as empresas adxudicatarias abonen en concepto de regalías aos órganos contratantes e/ou licitantes unha determinada porcentaxe da facturación ou dos beneficios obtidos sobre a explotación comercial dos resultados da licitación. A maiores, en base á normativa aplicable de axudas de estado, prevese esixir que os DPI dos desenvolvementos realizados sexan accesibles a terceiros (outras empresas ou axentes interesados no seu uso) en condicións de mercado, extremo que en caso de conflito entre as partes dirimiría a entidade competente na materia polas canles que haxa establecidos respecto diso.
 

Tamén se contempla de forma preliminar á celebración da Consulta Preliminar ao mercado, incluír unha disposición de devolución dos DPII, ou call-back, provisión para garantir que os DPI que non poidan ser explotados pola propia empresa adxudicataria ou as empresas adxudicatarias sexan utilizados en favor do interese público. Dita cláusula só invocarase se as empresas adxudicatarias non proceden á explotación dos DPI nun prazo determinado (mínimo 5 anos).
 

13. Contratación pública

A partir das propostas de solución innovadoras recollidas como resultado desta convocatoria, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Axencia para a Modernización de Galicia poderán proceder co correspondente procedemento de contratación pública ulterior. Este eventual procedemento posterior estará aberto a todas as ofertas que cumpran, no seu caso, as condicións establecidas para ese procedemento participasen ou non nesta Consulta Preliminar do Mercado.