Plan sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia xestionadas por Retegal

Plan sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia xestionadas por Retegal

Este plan ten por obxecto principal o establecemento dun marco regulador de ordenación xeral para as infraestruturas públicas terrestres de telecomunicacións no ámbito da comunidade autónoma.

O plan sectorial acometeu, con carácter previo, un labor de inventarización de todas e cada unha das áreas ou espazos aptos para a implantación de novas infraestruturas de telecomunicacións, para despois realizar un estudo das necesidades de implantación dos novos centros ou instalacións, de acordo cun horizonte temporal que resultase o suficientemente prolongado como para dotar dunha mínima estabilidade e racionalidade ese proceso, ofrecéndolle á poboación novos servizos de banda larga.

Os obxectivos perseguidos polo plan sectorial poden estruturarse, en síntese, nos seguintes:

Para máis información pode consultar a documentación completa do plan sectorial:

Parte I. Memoria xeral e normativa, planos de informacion xeral

Parte II. Actuacións do plan sectorial

Tomo I. Infraestruturas existentes (RTGA)

Tomo I.1 Provincia da Coruña

Tomo I.2 Provincia de Lugo

Tomo I.3 Provincia de Ourense Tomo I.4 Provincia de Pontevedra

Tomo II. Infraestruturas de nova implantación

Tomo II 1. Infraestruturas previstas definidas (RTGR)

Planos de situación RTGR

Planos de usos do solo RTGR

Planos de catastro e planeamento RTGR

Fichas

Estudo de integración paisaxística

Est. impac. patrimonio cultural

Tomo II 2. Infraestruturas previstas non definidas.

Áreas de localización preferente (RTGN)

Parte III. Anexos

Para máis información pode consultar a páxina web de Retegal www.retegal.es