Subcomisión de Interoperabilidade e Administración Electrónica

Formulario de busca

Fondos

Subcomisión de Interoperabilidade e Administración ElectrónicaSubcomisión de Interoperabilidade e Administración Electrónica

Formulario de busca

cierra cierra

Subcomisión de Interoperabilidade e Administración Electrónica

Composición do órgano colexiado

a) A persoa que posúa a titularidade da área encargada da modernización das administracións públicas na entidade instrumental competente en materia de modernización tecnolóxica, que exercerá a presidencia.

b) A persoa que posúa a titularidade do departamento encargado do desenvolvemento da administración electrónica na entidade instrumental competente en materia de modernización tecnolóxica, que exercerá a vicepresidencia.

c) A persoa que posúa a titularidade do órgano de dirección con competencias en avaliación e reforma da Administración xeral de Galicia ou persoa en quen delegue.

d) A persoa que posúa a titularidade da Dirección Xeral da Asesoría Xurídica Xeral ou persoa en quen delegue.

e) A persoa que posúa a titularidade do órgano de dirección con competencias en función pública ou persoa en quen delegue.

f) Unha persoa en representación da secretaría xeral da Presidencia da Xunta de Galicia, de cada unha das secretarías xerais técnicas das consellerías e da vicepresidencia ou vicepresidencias, de existiren estas, nomeada pola persoa que posúa a súa titularidade.

A secretaría da Subcomisión corresponderá a unha persoa empregada pública ao servizo da entidade con competencias en materia de modernización tecnolóxica.

Normativa de referencia:

DECRETO 73/2014, do 12 de xuño, polo que se crean e regulan os órganos colexiados con competencias en materia de seguridade da información e goberno electrónico da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia