CIBER.gal

Formulario de busca

Fondos

O nodoO nodo

Formulario de busca

cierra cierra

O nodo

Nun contexto de transformación dixital global, a necesidade de aplicar  medidas e políticas de  ciberseguridade  determínase como  indispensable, polo que é oportuno a creación dunha estrutura de cooperación en Galicia no ámbito da ciberseguridade, que promova e dinamice a cooperación entre institucións, empresas e sociedade para facer fronte ao reto de vivir nunha contorna segura, xurdindo así CIBER.gal, o nodo galego de competencias en ciberseguridade.  

O ámbito de actuación deste  nodo inclúe a prestación de servizos de ciberseguridade a distintos axentes no ámbito de Galicia (cidadanía, sector público autonómico, concellos, PEMES, etc.) así como o fomento do talento e a coordinación da I+D+i en  ciberseguridade  que se realice en Galicia.

Ciberseguridade en Galicia

A Xunta de Galicia aposta pola seguridade da información, téndoa presente no desenvolvemento das súas políticas, situándoa no nivel de decisión máis alto. É por iso que desde xuño de 2014 publícase o DECRETO 73/2014 polo que se crean e regulan os órganos colexiados con competencias en materia de seguridade da información e goberno electrónico da Administración  xeral  e do sector público autonómico de Galicia.

Plan Director de Seguridade TIC 2019-2021

A Xunta, a través da Amtega leva moito tempo dándolle prioridade á seguridade da información, contando cun plan director de Seguridade 2015-2021 que foi actualizado recentemente para adecualo ás novas necesidades derivadas do importante crecemento das ameazas neste eido, así como dos recentes cambios normativos, incrementándose de forma relevante o orzamento para a súa execución (16,5 M €). Devandito Plan director contempla as actuacións en materia de seguridade TIC que a Xunta de Galicia está a acometer para asegurar que se mantén o grao de protección adecuado para a información xestionada polo Sector Público Autonómico de Galicia.

CSIRT.gal

CSIRT. gal é o centro de respostas ante incidentes de seguridade, formado por un equipo de persoal técnico especializado que conta co apoio de servizos en colaboración con empresas do sector @TIC, dedicado a desenvolver medidas preventivas e reactivas ante incidentes de seguridade e integrado no Foro  CSIRT.es, plataforma independente de coordinación e colaboración de confianza entre os CSIRTs de ámbito nacional que permite optimizar a cooperación entre os mesmos para actuar fronte a problemas de seguridade informática nas redes españolas, fomentando a divulgación de información de interese e a mellora da visibilidade dos CSIRTs membros do Foro na comunidade española e internacional.

 

 

 

70MM de correos SPAM neutralizados

1MM de tentativas de ataques bloqueados polos Sistemas de Protección Perimetral

26MM de tentativas de ataques bloqueados polos Sistemas de Prevención de Intrusos