Novas

Formulario de busca

Fondos

NovasNovas

Formulario de busca

cierra cierra

O 66% dos usuarios da Sede Electrónica da Xunta cualifica o seu funcionamento de bo ou moi bo

• Así se recolle a través das enquisas realizadas pola Administración entre os usuarios para coñecer o seu grao de satisfacción e definir futuras liñas de actuación
• É a canle que recolle a maior porcentaxe das xestión telemáticas da Xunta, seguida das oficinas virtuais e o rexistro electrónico
• Consolídase a tramitación online fronte a presencial e no primeiro semestre do ano e supera o 50%
• Entre xaneiro e xuño deste ano a plataforma de interoperabilidade da Xunta evitou a presentación de case 5 millóns de documentos ou certificados
• No que levamos de ano enviáronse máis de 233.800 notificacións electrónicas


O 66% dos usuarios da sede electrónica da Xunta cualifica o seu funcionamento de bo ou moi bo. Así se recolle a través das enquisas realizadas entre os usuarios nos últimos meses e que serven á Administración para coñecer o seu grao de satisfacción, recoller suxestións e definir futuras liñas de actuación para evolucionar o funcionamento da sede. 

A mellora máis reclamada polos usuarios é o autocompletado de campos, para evitar duplicar datos en distintas fases do procedemento; a inclusión de novos  procedementos, a implantación dun asistente virtual ou permitir comentarios nas solicitudes. 

A sede electrónica, que foi renovada hai un ano para mellorar a súa usabilidade e accesibilidade, concentra a maior porcentaxe de xestións online que realizan os galegos, seguida das oficinas virtuais de o rexistro electrónico.  

Máis dun 50% de xestións online
A xestión online está a consolidarse entre os galegos como a opción para relacionarse coa Administración. Entre xaneiro e xuño de 2019 máis do 50% das xestións rexistradas pola Administración autonómica presentáronse online, ben a través da sede electrónica da Xunta ou das oficinas virtuais, ou no rexistro electrónico. Este é un dos datos que recolle un informe sobre o sistema de indicadores do Plan de Goberno e Administración Dixital de Galicia 2020, elaborado pola Amtega.

O sistema de indicadores do Plan de Administración Dixital ten como obxectivo  dar conta da evolución de uso e implantación dos diferentes servizos dixitais para comprobar o nivel de adaptación ás obrigas da Lei 39/2015. Esta información achega valor para a toma de decisións relativas á implantación das medidas do Plan. O sistema de indicadores recolle tanto información de uso por parte de cidadáns e empresas como a nivel interno. 

Indicadores de uso 
De feito constata o incremento por parte do empregados públicos da Plataforma de interoperabilidade Pasaxe!, con 4,7 millóns de consultas no primeiro semestre do ano e 64 servizos. Esta plataforma  que se evita  aos cidadáns, que xa están en poder da administración como o DNI, certificados de familia numerosa ou discapacidade, títulos universitarios... experimentou un aumento no número de consultas de máis do 32% no último ano. 

As notificacións electrónicas, que o usuario pode recibir no móbil en lugar de en papel a través da caixa de correo, incrementáronse máis dun 41%, pasando máis de 137.000 en 2018 a máis de 233.800 en xuño de 2019.

Aínda que se segue a asinar en papel o uso da sinatura dixital continúa a estenderse no funcionamento interno da Administración e na relación con outras administracións e entidades, que poden empregar a Sala de Sinaturas para rubricar documentos. No primeiro semestre deste ano rexistráronse na Xunta máis de 1,8  millóns de documentos asinados electrónicamente fronte a algo máis de 1 millón de 2018. 

Lei de Administración Dixital
Aínda que o uso dos servizos dixitais está cada vez máis estendido, as xestións online non poden supoñer unha barreira para ningún cidadán na súa relación coa administración. Por iso, a recentemente aprobada Lei de Administración Dixital de Galicia establece a transformación das actuais oficinas de Rexistro nunha Rede de Oficinas de Atención á Cidadanía, nas que se prestará asistencia aos cidadáns na xestións online coa Administración, tanto na presentación de escritos, solicitudes e documentación como na tramitación da identificación dixital.

En liña co anterior está a figura do funcionario habilitado, que posibilitará que unha persoa autorizada ou un funcionario poda realizar trámites telemáticos en nome doutra persoa. Con tal fin, a norma establece a creación do Rexistro electrónico xeral de apoderamentos. 

Ademais, a norma define, por primeira vez, a creación dun marco galego de competencias dixitais, tomando como referencia o marco común da Comisión Europea nesta materia, para que os cidadáns poidan acreditar os seus coñecementos dixitais e mellorar as súas competencias profesionais

A Administración do futuro máis inmediato busca ter unha visión integral do cidadán, que estea no centro de todo o proceso e que non sexa un actor máis. Conseguilo dará resposta a demanda da sociedade de ter ao seu alcance unha administración máis transparente, proactiva e con máis e mellores servizos.