Formulario web

Formulario de busca

Propostas de solucións innovadoras

Formulario de busca

Datos básicos
Datos de contacto do interlocutor/representante
Descripción
Breve resumo: Especificación funcional (max. 650 caracteres)
Os ficheiros deben ser menores de 10 MB.
Tipos de ficheiros permitidos: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Os ficheiros deben ser menores de 10 MB.
Tipos de ficheiros permitidos: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Beneficios para o sistema público galego (max. 650 caracteres)
Beneficios para os usuarios do sistema público galego (max. 650 caracteres)
Beneficios para outros axentes (max. 650 caracteres)
Elementos de innovación [Tecnoloxías empregadas e solución de interese] (max. 650 caracteres)
Resultado de I+D (max. 650 caracteres)
Autorización de uso dos datos aportados nos termos recollidos na cláusula F relativa á confidencialidade do RFP-B
Protección de datos de carácter persoal
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd.amtega@xunta.gal.

Proxecto PRIMARE - INSPECCIÓNS INTELIXENTES AVANZADAS cofinanciado nun 80% con fondos FEDER do programa operativo crecemento intelixente 2014-2020 (POCInt) procedentes do Convenio de Colaboración entre o Ministerio de Económia e Competitividade, GAIN e a AMTEGA para o proxecto "CIVIL UAVs Initiative"