Plans

Formulario de busca

Fondos

PlansPlans

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

O novo Centro de Proceso de Datos Integral constituirá o corazón dixital de Galicia contribuíndo a mellorar a competitividade, reducir custes, acadar unha mellor eficiencia enerxética, unha maior flexibilidade, interoperabilidade e seguridade así como unha simplificación da xestión e unha homoxeneización da estratexia tecnolóxica da Xunta. Ademais, a consolidación dun CPDI único de infraestrutura TIC fará posible unha administración que funcione 24 horas ao día os 365 días do ano.

O Plan eConcellos debe sentar as bases dun desenvolvemento coordinado e sostible da eAdministración nas EELL galegas. Para asegurar o alcance do Plan, trabállase en coordinar, potenciar e complementar os proxectos xa iniciados de xeito que as actuacións dentro do Plan permitan dar maior valor ás inversións realizadas e melloren a penetración da eAdministración na sociedade galega.

O Plan Director de Seguridade da Información establece as actuacións a levar a cabo pola Administración da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de seguridade da información así como os axentes involucrados e as súas respectivas responsabilidades. Ademais, define as directrices necesarias para xestionar de forma segura os sistemas de información da Administración e manifesta o recoñecemento da importancia que ten a seguridade da información sobre a confianza que os cidadáns depositan na administración.

ABALAR é o proxecto que sustancia a estratexia para a integración plena das TIC na práctica educativa en Galicia, como unha das áreas prioritarias de intervención do Executivo galego, axuntando os esforzos cara a modernización e mellora da educación como parte da estratexia transversal do Goberno Galego de promoción das TIC a todos os sectores da actividade, recollida no marco da iniciativa de modernización “eGoberno2013”.

Páxinas