Plan sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia xestionadas por Retegal

Formulario de busca

Fondos

Plan sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia xestionadas por RetegalPlan sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia xestionadas por Retegal

Formulario de busca

cierra cierra

Este plan ten por obxecto principal o establecemento dun marco regulador de ordenación xeral para as infraestruturas públicas terrestres de telecomunicacións no ámbito da comunidade autónoma.

O plan sectorial acometeu, con carácter previo, un labor de inventarización de todas e cada unha das áreas ou espazos aptos para a implantación de novas infraestruturas de telecomunicacións, para despois realizar un estudo das necesidades de implantación dos novos centros ou instalacións, de acordo cun horizonte temporal que resultase o suficientemente prolongado como para dotar dunha mínima estabilidade e racionalidade ese proceso, ofrecéndolle á poboación novos servizos de banda larga.

Os obxectivos perseguidos polo plan sectorial poden estruturarse, en síntese, nos seguintes:

 

ara máis información pode consultar a documentación completa do plan sectorial:

 1. Parte I. Memoria xeral e normativa, planos de informacion xeral
 2. Parte II. Actuacións do plan sectorial
  1. Tomo I. Infraestruturas existentes (RTGA)
   1. Tomo I.1 Provincia da Coruña
   2. Tomo I.2 Provincia de Lugo
   3. Tomo I.3 Provincia de Ourense
   4. Tomo I.4 Provincia de Pontevedra
  2. Tomo II. Infraestruturas de nova implantación
   1. Tomo II 1. Infraestruturas previstas definidas (RTGR)
    1. Planos de situación RTGR
    2. Planos de usos do solo RTGR
    3. Planos de catastro e planeamento RTGR
    4. Fichas
    5. Estudo de integración paisaxística
    6. Est. impac. patrimonio cultural
   2. Tomo II 2. Infraestruturas previstas non definidas. Áreas de localización preferente (RTGN)
 3. Parte III. Anexos

Para máis información pode consultar a páxina web de Retegal www.retegal.es