Novas

Formulario de busca

Fondos

NovasNovas

Formulario de busca

cierra cierra

O Goberno galego aproba o decreto que regula a implantación e o desenvolvemento da administración electrónica

A Xunta dá un paso máis para acadar unha Administración sen papeis, máis transparente e aberta aos cidadáns

A Administración autonómica contará cun Rexistro Electrónico Único que funcionará as 24 horas do día os 365 días do ano

A edición electrónica do DOG substituirá a versión en papel garantindo un servizo público universal de consulta gratuíta e de libre acceso a través da rede

Foméntase a cooperación interadministrativa para axilizar trámites e evitar que os usuarios teñan que reenviar documentos que xa estean en poder doutra Administración

Simplificaranse os procedementos administrativos permitindo unha maior participación cidadá na actividade administrativa

O Consello da Xunta aprobou hoxe o Decreto que establece o marco de desenvolvemento da Administración electrónica na Administración pública galega. O obxectivo é avanzar na mellora da calidade e da eficacia dos servizos ofrecidos e no impulso da Administración electrónica para unha maior eficiencia interna e nas relacións intra e interadministrativas.

O obxectivo final é garantir aos cidadáns a posibilidade de relacionarse telematicamente coas administracións públicas aforrando custos e tempo, independentemente do lugar onde vivan e do nivel administrativo desde o que inicien a tramitación (entidade local, provincial, autonómica…). Trátase de conseguir unha Administración máis transparente e aberta aos cidadáns as 24 horas os 365 días do ano.

Estrutura e ámbito de aplicación

O decreto consta de 40 artigos, agrupados en 9 apartados que teñen por obxecto regular o dereito dos cidadáns a relacionarse coas administracións públicas por medios electrónicos, a tramitación telemática, a creación e regulación da sede electrónica, a creación da edición electrónica do Diario Oficial de Galicia e do rexistro electrónico e o establecemento de infraestruturas e servizos de interoperabilidade.

O decreto aplicarase a todos os órganos e unidades da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Coa aprobación desta normativa o Goberno galego comprométese a implantar progresivamente o uso dos medios electrónicos nas comunicacións, trámites e prestacións de servizos cos cidadáns así como nas súas comunicacións internas e con outras administracións públicas e institucións.

Sede electrónica

O decreto aprobado hoxe establece que a sede electrónica da Xunta de Galicia estará no enderezo https://sede.xunta.es así como a través do portal www.xunta.es. A sede electrónica é o enderezo electrónico, a través do cal os cidadáns acceden á información,servizos e trámites electrónicos. Representa unha fonte de información auténtica na cal a Xunta garante a integridade, veracidade e actualización da información e os servizos a que se pode acceder.

DOG

Entre os contidos, que por regulamentación legal deben estar accesibles ao cidadán, estará a edición electrónica do Diario Oficial de Galicia, que substituirá á edición impresa garantindo os mesmos efectos atribuídos á versión en papel así como a continuidade e o mantemento do servizo prestado á cidadanía.

Coa creación do DOG electrónico garantirase un servizo público universal, de consulta gratuíta e libre acceso a toda a cidadanía, simplificando os procesos de produción, reducindo o tempo de edición, racionalización do gasto e difusión gratuíta do boletín. A publicación do DOG realizarase na sede electrónica.

Rexistro Electrónico

Os cidadáns tamén poderán acceder a través do portal da Xunta ao Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia para a recepción e remisión de solicitudes, escritos e comunicacións que se envíen por vía telemática. O Rexistro Electrónico permitirá a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións todos dos días do ano durante as 24 horas do día e terá idénticos efectos que as realizadas noutro rexistro público.

O Rexistro Electrónico emitirá de forma automática o correspondente recibo de presentación, consistente nunha copia autenticada do escrito de solicitude ou comunicación de que se trate,  incluíndo a data e a hora de presentación e o número de rexistro de entrada.

Taboleiro electrónico

Así mesmo, está dispoñible na sede electrónica un taboleiro de anuncios electrónico en que a Xunta de Galicia e os seus organismos dependentes e vinculados notificarán os actos administrativos cando as persoas interesadas nun procedemento sexan descoñecidas, o lugar da notificación non estea correctamente determinado ou non se poida confirmar a notificación. A publicación de actos e disposicións no taboleiro terá o mesmo valor que o atribuído á publicación no Diario Oficial de Galicia.

Formas de identificación e autenticación

Para identificarse nas súas relacións telemáticas coa Xunta e os organismos dela dependentes os cidadáns contarán con tres instrumentos ao seu alcance. Por unha banda os sistemas de sinatura electrónica incorporados ao documento nacional de identidade para as persoas físicas, doutra banda os sistemas de sinatura avanzada admitidos polas administracións públicas que teñen validez para a Xunta e que se especifiquen na sede electrónica. En terceiro lugar, admitirase a utilización de claves concertadas nun rexistro previo como persoa usuaria inscrita no rexistro de funcionarios habilitados pola Xunta de Galicia.

A xestión electrónica dos procedementos e servizos implica a realización dunha análise tecnolóxica e funcional co obxectivo de simplificar os procedementos, especialmente nos seguintes aspectos: a supresión ou redución da documentación requirida aos cidadáns, a previsión de medios e instrumentos de participación, a redución dos prazos e tempos de resposta e a racionalización da distribución das cargas de traballo e das comunicacións internas. Os sistemas que permitan a tramitación electrónica garantirán ademais a seguridade da aplicación, a preservación da dispoñibilidade, da confidencialidade e da integridade dos datos tratados pola aplicación.

Notificacións e documentos electrónicos

Por outra banda, o decreto regula tamén a comunicación e a notificación electrónicas así como os requisitos do documento electrónico, das copias electrónicas, da compulsa e dixitalización electrónicas de documentos e o arquivo da documentación electrónica. Os certificados administrativos emitiranse preferentemente por medios electrónicos, e substituirán progresivamente os certificados en soporte de papel, agás petición expresa do interesado.

Cooperación interadministrativa

O fomento da interoperabilidade tamén está recollido no decreto que estipula a cooperación interadministrativa en beneficio dos cidadáns e das propias institucións para axilizar trámites e evitar que os usuarios teñan que reenviar documentos que xa estean en poder doutra Administración. Trátase, en definitiva de crear un marco estable de desenvolvemento en materia de  Administración electrónica de forma que a percepción do cidadán sexa de igual nivel de servizo en calquera departamento dela.