Normativa autonómica

Formulario de busca

Fondos

Normativa autonómicaNormativa autonómica

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

Pola que se regulan os procedementos do sistema electrónico de facturación da Xunta de Galicia.

Polo que se regula a factura electrónica e a utilización de medios electrónicos, informáticos e telemáticos en materia de contratación pública da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e entes do sector público dela dependentes.

Pola que se regulan os procedementos para a presentación de avais ante a Caixa Xeral de Depósitos da Xunta de Galicia, e para a súa devolución, empregando medios electrónicos.

Páxinas