Normativa autonómica

Formulario de busca

Fondos

Administración electrónicaAdministración electrónica

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Pola que se regula a tarxeta de identificación do persoal ao servizo da Administración de xustiza.

Pola que se regula a tarxeta do persoal ao servizo do sector público autonómico.

Pola que se regula a edición electrónica do Diario Oficial de Galicia e se determina a súa posta en funcionamento.

Polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

Páxinas