Memorias de actividades

Formulario de busca

Fondos

Memoria de actividades 2019Memoria de actividades 2019

Formulario de busca

cierra cierra

Memoria de actividades 2019

Coa finalidade de dar cumprimento ao artigo 10 dos Estatutos da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, elabórase a Memoria de Actividades 2019 na que, tras unha breve sinopse da natureza e funcións desta axencia pública autonómica, se exporá a actividade desenvolta durante o anterior exercicio e os principais logros acadados, así comoo grao de cumprimento tanto do plan de acción 2019 como do contrato plurianual de xestión.

Durante 2019 a Axencia continuou avanzando nos obxectivos de mellora da eficiencia e redución do gasto tecnolóxico mediante unha xestión integrada das TIC baseada na orientación cara á centralización de compras e en economías de escala. 

Neste documento faise un repaso polos principáis logros do período 2019, entre os que destacan: a Lei de Administración Dixital de Galicia, o Proxecto Abalar, a Historia Social Única Electrónica, o Plan eMobility, o Plan SmarTurismo, a Memoria Dixital de Galicia, o Plan de inclusión dixital de Galicia 2020, o Plan de banda larga 2020, o Plan Galicia 5G, o plan DigiTalent, a elaboración da Estratexia Dixital de Galicia 2030 e a licitación do Centro GaiásTech.

A continuación pode acceder ao documento íntegro da Memoria de actividades 2019: