Memorias de actividades

Formulario de busca

Memoria de actividades 2017

Formulario de busca

Memoria de actividades 2017

Coa finalidade de dar cumprimento ao artigo 10 dos Estatutos da Amtega, elabórase a presente memoria na que se expón a actividade desenvolvida durante o ano 2017, así como os principais logros acadados.

Durante 2017 a Axencia continuou avanzando nos obxectivos de mellora da eficiencia e redución do gasto tecnolóxico mediante unha xestión integrada das TIC baseada na orientación cara á centralizaciónde compras e en economías de escala.

No presente documento faise un repaso polos principais logros do período 2017 onde se engloban as principais actuacións, como a posta en marcha de novos servizos entre os que destacan as notificacións electrónicas ou a presentación de procesos monitorios online co fin de consolidar unha Administración e Xustiza dixitais. O desenvolvemento de medidas dos Plan Trabe, Proxecto Abalar e Programa Primare. O lanzamento da Memoria Dixital de Galicia e o avance do Plan Smart Turismo. O apoio ao emprendemento e ao talento dixital co plan DigiTalent 2020 e o lanzamento do programa DicoMindset para impulsar o sector dos contido dixitais de Galicia. A continuación do Plan de Banda Larga 2020 co se estenden as conexións ultrarrápidas aos polígonos industriais e ás empresas máis illadas do rural. Tamén se recolle o programa de actuacións do ano 2017, organizado segundo os sete obxectivos estratéxicos.

Por último, a Memoria indica os acordos formalizados pola Amtega con institucións públicas e privadas para desenvolver actuacións nos diferentes ámbitos da sociedade da información durante o exercicio.

A continuación pode acceder ao documento íntegro da Memoria de actividades 2017: