2018

Coa finalidade de dar cumprimento o artigo 10 dos Estatutos da Amtega, elabórase a presente memoria na que se expón a actividade desenvolvida durante o ano 2018, así como os principais logros acadados. Durante 2018 a Axencia continuou avanzando nos obxectivos de mellora da eficiencia e redución do gasto tecnolóxico mediante unha xestión integrada…