Encomendas de Xestión

Encomendas de Xestión

Segundo o artigo 8.1b da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, publicaranse encomendas de xestión que se asinen, con indicación do seu obxecto, orzamento, duración, obrigacións económicas e as subcontratacións que se realicen con mención dos adxudicatarios, procedemento sucesivo para a adxudicación e importe da mesma.

O artigo 16 da Lei autonómica 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, indica que ademais da información que se debe facer pública segundo a normativa básica en materia de transparencia, tamén indicarán anualmente, no caso dos encargos de xestión e encargos a medios propios, a porcentaxe de actividade realizada por medios propio a favor dos entes de control.