Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Entidade Pública Empresarial Red.es para o desenvolvemento de servizos dixitais para o benestar social de Galicia dirixidos á rede galega de centros de iniciativa púb

Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Entidade Pública Empresarial Red.es para o desenvolvemento de servizos dixitais para o benestar social de Galicia dirixidos á rede galega de centros de iniciativa pública do ámbito de benestar social.

Convenio asinado o 27 de decembro de 2013 entre a Entidade Pública Empresarial Red.es e a Amtega para extender e consolidar o uso das TIC na prestación de servizos da rede galega de centros de iniciativa pública do ámbito de benestar social.

Convenio asinado o 27 de decembro de 2013 entre a Entidade Pública Empresarial Red.es e a Amtega para extender e consolidar o uso das TIC na prestación de servizos da rede galega de centros de iniciativa pública do ámbito de benestar social.

Esta rede inclúe centros sociocomunitarios, centros de maiores e discapacitados, escolas infantís, centros da xuventude, centros de protección a mulleres e menores, puntos de encontro familiar, residencias de tempo libre, centros de información social, así como outras posibles tipoloxías de centros nos que se presten servizos do ámbito do benestar social.

As actuacións do presente convenio supoñen para a Amtega unha achega económica total de 160.000 euros.

Organismo promotor: Entidade Pública Empresarial Red.es; Amtega