Fondos Europeos

Formulario de busca

Fondos

OPERACIÓN REACT 20.1.2.1 – Dotación de equipamento TIC en centros educativos públicos - 205-2022000007OPERACIÓN REACT 20.1.2.1 – Dotación de equipamento TIC en centros educativos públicos - 205-2022000007

Formulario de busca

cierra cierra

  

 OPERACIÓN REACT 20.1.2.1 – Dotación de equipamento TIC en centros educativos públicos - 205-2022000007

 
 

Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)

Cofinanciación: Esta operación está financiada nun 100% a través do Fondo Europeo de desenvolvemento rexional (FEDER) como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19, no marco do Eixo REACT UE.

Obxectivo temático: 13. Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía.

Obxectivo específico: OE 20.1.2 – OE REACT UE 2. Apoio aos investimentos que contribúan á transición cara a unha economía dixital.

Obxectivos previstos: O obxectivo desta operación é a adquisición de equipamento TIC (computadores portátiles e sobremesa, servidores Abalar de centro) destinados a centros educativos públicos de Galicia, excluíndo a dotación específica de aulas dixitais de ensinos obrigatorios. Devandito equipamento destinarase principalmente ao apoio á actividade docente en aulas de ciclos formativos e outros ensinos non obrigatorios, ademais de equipos para departamentos ou outros espazos comúns, como bibliotecas escolares. Iso permitirá un maior uso de medios dixitais nesas aulas, ademais de facilitar o acceso aos servizos públicos dixitais desde os centros educativos de Galicia