Formulario web

Formulario de búsqueda

Fondos

Propostas de solucións innovadorasPropostas de solucións innovadoras

Formulario de búsqueda

cierra cierra
Datos básicos
Datos de contacto do interlocutor/representante
Descripción
Breve resumo: Especificación funcional (max. 650 caracteres)
Los archivos deben ser menores que 10 MB.
Tipos de archivo permitidos: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Los archivos deben ser menores que 10 MB.
Tipos de archivo permitidos: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Beneficios para o sistema público galego (max. 650 caracteres)
Beneficios para os usuarios do sistema público galego (max. 650 caracteres)
Beneficios para outros axentes (max. 650 caracteres)
Elementos de innovación [Tecnoloxías empregadas e solución de interese] (max. 650 caracteres)
Resultado de I+D (max. 650 caracteres)
Autorización de uso dos datos aportados nos termos recollidos na cláusula F relativa á confidencialidade do RFP-B
Protección de datos de carácter persoal
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS                                                                                                                                                                                     • Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).                                                                                                   • Finalidades do tratamento Xestionar Consultas Preliminares do Mercado para a extensión da Teleasistencia Avanzada baixo o modelo de Fogar Dixital Sociosanitario no presente formulario de participación.                                                                                                                                                                                                           • Lexitimación para o tratamento Consentimento das persoas interesadas.                                                                                                                                                                 • Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.                                                                                                                                                                               • Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos.                                                                                                                                                                                     • Información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-de-datos-persoais                                                                                                                                                              • En cumprimento do disposto no citado Regulamento o cedente dos datos poderá, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma que regulamentariamente se determine.
CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.
CAPTCHA de imagen
Introduzca los caracteres mostrados en la imagen.

Proxecto PRIMARE - INSPECCIÓNS INTELIXENTES AVANZADAS cofinanciado nun 80% con fondos FEDER do programa operativo crecemento intelixente 2014-2020 (POCInt) procedentes do Convenio de Colaboración entre o Ministerio de Económia e Competitividade, GAIN e a AMTEGA para o proxecto "CIVIL UAVs Initiative"