Máis da metade da poboación de Galicia declara que sufriu un incidente de ciberseguridade no último ano

Saturday 16 de March de 2024

Máis da metade da poboación de Galicia declara que sufriu un incidente de ciberseguridade no último ano

O Observatorio da Sociedade da Información e Modernización publica o seu informe anual sobre “O estado da Ciberseguridade en Galicia”
Máis do 70% das persoas consultadas asegura ter coñecementos sobre a información que se comparte en internet e un 42% denega permisos para usar datos con fins publicitarios
Un 5% das empresas de menos de 10 persoas empregadas tivo algún ciberincidente e a porcentaxe elévase ao 16% no caso das empresas de maior tamaño
O 24,6% das empresas TIC de Galicia ofrecen servizos ou produtos para a seguridade da información, o que representa o 34,5% da súa facturación

Un 53,3% da poboación de Galicia sufriu algún incidente de ciberseguridade no último ano, segundo os datos publicados hoxe polo Observatorio da Sociedade da Información e Modernización de Galicia (OSIMGA) no seu informe anual “O estado da ciberseguridade en Galicia”.

O 70,3% das persoas galegas usuarias da internet afirman que posúen coñecemento sobre o uso e funcións das cookies (información compartida polos navegadores de internet). O 49% fai copias de seguridade dos dispositivos e o 42% utiliza activamente a posibilidade de denegar o permiso de uso da información persoal para fins publicitarios.

Por outra banda, o mercado da ciberseguridade crece, e xa traballan nel o 24,6% das empresas TIC, para as que supón o 34,5% da súa facturación.

O estudo do OSIMGA, dependente da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, baséase en datos procedentes do Instituto Galego de Estatística (módulo de novas tecnoloxías da Enquisa estrutural a fogares), do Instituto Nacional de Estadística (Enquisa sobre uso das TIC e comercio electrónico nas empresas) e do propio Observatorio (Enquisa ás empresas TIC de Galicia).

Poboación xeral

O 53,3% da poboación sufriu algún incidente de ciberseguridade no último ano, a maioría deles relacionados co spam (92,8%) ou con intentos de estafa (26,2%).

O estudo reflicte que, a maior nivel de estudos maior é o risco de sufrir un incidente de ciberseguridade. As persoas con estudos de nivel superiores sofren máis incidentes deste tipo, pero tamén son as que usan de forma máis frecuente e avanzada os servizos e produtos de internet.

Tamén existen grandes diferenzas entre as principais cidades galegas na probabilidade de que os internautas sufran algún incidente de ciberseguridade. Pontevedra é a cidade de Galicia coa probabilidade máis alta, ao alcanzar unha cifra superior ao 75%, mentres que en Ferrol é onde menos probabilidade existe, cunha porcentaxe do 42%.

O móbil é un dispositivo electrónico máis utilizado pola cidadanía e a medida de seguridade máis habitual para protexelo é o pin ou patrón de desbloqueo, cun uso do 90,4% da cidadanía galega. A medida que máis aumenta é o uso da identificación por pegada ou outros datos biométricos, que usan o 50,4% das persoas.

Facer regularmente copias de seguridade da información persoal é a acción máis realizada para protexer a información. Entre a poboación que usou Internet no último ano en Galicia, o 49% leva a cabo esta acción, seguida da negación de permisos do uso da información persoal para fins publicitarios, co 42%. Un 58% da poboación declara que actualiza periodicamente os produtos de seguridade informática.

Empresas de Galicia

Menos dun 5% das empresas de cero a nove persoas empregadas con sede en Galicia tiveron algún incidente de ciberseguridade no último ano. Esta porcentaxe elévase cando aumenta o tamaño da empresa e sitúase ao redor dun 16% nas empresas con máis de 10 persoas.

É nestas empresas de maior tamaño onde máis medidas de seguridade TIC se empregan. Un 86,2% declaran facer uso delas. A medida máis empregada polo conxunto de empresas é a autenticación mediante contrasinal forte.

Apréciase unha tendencia negativa nos últimos dous anos no emprego de medidas de seguridade TIC nas empresas. Dende o ano 2020 ata o ano 2022 o emprego das medidas que se analizaron na enquisa evolucionou dende un 67,5% ata un 52% no caso das pequenas empresas.

O 8,2% das empresas que contan con 10 ou máis persoas empregadas e teñen a súa sede en Galicia dispoñen dun especialista en ciberseguridade dentro do seu persoal TIC.

Sector TIC

A porcentaxe de empresas TIC galegas que en 2022 ofreceron servizos e produtos de ciberseguridade era do 24,6%. Subiu dous puntos sobre o ano anterior, coincidindo co  aumento da demanda de produtos de ciberseguridade altamente especializados.

Entre os servizos de ciberseguridade ofrecidos destaca a certificación normativa, cunha presenza do 72% entre as que ofertan ciberseguridade. O ano anterior este servizo non alcanzaba o 7%.

Outro servizo que crece ata máis do 60% é a xestión de incidentes, que aumenta case dez puntos porcentuais no último ano. Das empresas que venden servizos ou produtos de ciberseguridade, o 84,5% ten entre a súa clientela ao sector industrial. O resto dos sectores, xa moi detrás deste, son loxística e transporte, agroalimentario, téxtil e madeira.

Os que máis crecen no peso da clientela no último ano son o sector audiovisual (+10,8 puntos), sector naval (+7,5 puntos) e o da loxística e transporte (+5,3 puntos).

Ao longo do ano 2022, aproximadamente un 25% das empresas TIC  de Galicia declaran que sufriron un incidente de seguridade informática.

O incidente de seguridade máis común nas empresas TIC son as estafas ou intentos de estafa, que ademais aumentou de forma sostida dende o ano 2019 ata o 67,6%. As infeccións con virus son os segundos incidentes máis comúns nestas empresas pero a súa incidencia tende á baixa durante os últimos anos, ata o 28,3%. A suplantación de identidade acada o 17,5%, mentres a perda de información, co 15,5%, presenta tendencia irregular, máis ben ascendente.

O 96,9% das empresas TIC empregan medidas de seguridade que se analizan e, entre estas medidas, destacan a de manter o software actualizado. Outras medidas relevantes entre as empresas TIC son a autenticación mediante contrasinal forte e copia de seguridade de datos nunha ubicación separada.

Pódense consultar os resultados detallados no informe, publicado en OSIMGA.GAL.