Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Cuarta Addenda ao “Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. para o despregue da rede de vixilancia dos espazos forestais de Galicia, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020” para a mellora da rede de videovixilancia forestal dos espazos forestais de Galicia, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

Addenda asinada o 21/03/2022 entre a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A.

21/03/2022

 

Reaxústase o orzamento correspondente as instalacións iniciais financiadas pola Consellería do Medio Rural, detraendo 153.167,33 euros non executados do exercicio 2021, e incorporándoos a anualidade de 2022 que pasa a ser de 276.968,00 euros, quedando o orzamento do seguinte modo:

Organismo 

 

  

2019 

2020 

2021 

2022 

AMTEGA (Conectividade) – IVE incluido 

Ap. Orzamentaria: 04.A1.571A.640.0 

Proxecto: 2014 00001 

 

Convenio inicial 

        50.000,00 €  

   100.000,00 €  

   100.000,00 €  

   100.000,00 €  

     50.000,00 €  

1 Addenda 

  

                   -   €  

     75.296,11 €  

     75.296,11 €  

   125.296,11 €  

2 Addenda 

  

                   -   €  

                   -   €  

                   -   €  

                   -   €  

3 Addenda 

  

                   -     

                   -     

                   -     

     26.740,08   

Total 

        50.000,00   

  100.000,00   

  175.296,11   

  175.296,11   

  202.036,19   

Consellería do Medio Rural (Albergamento, enerxía e mantemento infraestrutura) – IVE incluido 

Ap. Orzamentaria: 14-02.551B.626.1 

Proxecto: 2015 00666 

Convenio inicial 

        90.750,00 €  

   181.500,00 €  

   181.500,00 €  

   181.500,00 €  

     90.750,00 €  

1 Addenda 

                       -   €  

                   -   €  

     44.225,52 €  

     44.225,52 €  

   134.975,52 €  

2 Addenda 

                       -   €  

                   -   €  

                   -   €  

                   -   €  

                   -   €  

3 Addenda 

                       -     

                   -     

                   -     

                   -     

23.474,28 € 

Total 

        90.750,00   

  181.500,00   

  225.725,52   

  225.725,52   

  249.199,80   

Consellería do Medio Rural FEADER + Cofinanciación (instalación inicial) – IVE incluido 

Ap. Orzamentaria: 14-02.551B.626.1 

Proxecto: 2016 00212 

 

Convenio inicial 

      900.000,00 €  

  

  

  

  

1 Addenda 

                       -   €  

   112.197,13 €  

   254.691,23 €  

                   -   €  

                   -   €  

2 Addenda 

                       -   €  

  

  

     42.746,36 €  

                   -   €  

3 Addenda 

                       -     

  

  

  0   

 0 €  

4 Addenda

 

 

 

  0   

276.968,00   

Total 

      900.000,00   

  112.197,13   

  254.691,23   

     42.746,36   

  276.968,00   

 

 

 

 

 

 

 

Total 

 

  1.040.750,00   

  393.697,13   

  655.712,86   

  443.767,99   

  728.203,99 €  

 

A presente addenda entra en vigor á data da súa sinatura, e será tida en conta á hora de xerar as correspondentes facturas aos servizos prestados por RETEGAL.

As restantes cláusulas, pactos e condicións do Convenio de Colaboración asinado en data 09 de xaneiro de 2018 e os restantes Anexos ou Addendas, que non fosen modificadas pola presente Addenda son expresamente ratificadas polas partes, e polo tanto, plenamente vixentes.