Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, o Servizo Galego de Saúde, o Instituto Galego de Promoción Económica e a Fundación Pública Galega Centro de Supercomputación de Galicia para a actualización tecnolóxica de software de servidor, backoffice e escritorio da Xunta de Galicia

Convenio de colaboración asinado o 14/03/2022 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, o Servizo Galego de Saúde, o Instituto Galego de Promoción Económica e a Fundación Pública Galega Centro de Supercomputación de Galicia

14/03/2022


O obxecto do presente convenio é establecer as pautas que se seguirán na colaboración entre a AMTEGA, o SERGAS, o IGAPE e o CESGA para o financiamento conxunto do primeiro contrato derivado do expediente AMT-2021-0151 de subministro e actualización tecnolóxica de software de servidor, backoffice e escritorio existente en diferentes organismos e entes dependentes da Xunta de Galicia.

As actuacións que se desenvolverán en base a este Convenio de Colaboración, así como as obrigas que deberán ser asumidas por ambas partes para o cumplimento do mesmo, quedan definidas no documento correspondente.

O importe da achega da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) para a execución do obxecto mencionado na cláusula anterior, ascenderá a un máximo de catro millóns cincocentos trinta e seis mil douscentos oitenta e nove euros con tres céntimos (4.536.289,03 €), IVE non incluído, coa seguinte distribución por anualidades:

  • Anualidade 2022: 1.510.773,25 €
  • Anualidade 2023: 1.512.757,89 €
  • Anualidade 2024: 1.512.757,89 €
  • Anualidade 2025: 0,00 €

APLICACIÓN ORZAMENTARIA

ANO 2022

ANO 2023

ANO 2024

ANO 2025

TOTAL (S/IVE)

04.A1.571A.626.0

1.510.773,25 €

1.512.757,89 €

1.512.757,89 €

0,00 €

4.536.289,03 €

Este convenio producirá os seus efectos a partir da data da súa sinatura e a súa vixencia estenderase ata o momento que se extinga o primeiro contrato derivado previsto, en todo caso ata o 31 de decembro de 2025. En caso de previsión de prórroga do dito contrato baseado, poderase prorrogar tamén con carácter previo a vixencia deste convenio, mediante a subscrición dunha addenda na que se detallarán os compromisos das partes.