Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia para a supresión de barreiras de comunicación

Convenio de colaboración asinado o 12/04/2022 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia

12/04/2022

O presente convenio de colaboración ten como finalidade promover a supresión das barreiras de comunicación existentes e a mellora da accesibilidade do colectivo de persoas xordas en todos os ámbitos mediante a utilización dos servizos de videointerpretación en lingua de signos española.
 
En particular, o obxecto do convenio consiste en articular a colaboración entre as partes para  promover a prestación de servizos de intérpretes en linguas de signos españolas as persoas xordas, con discapacidade  auditiva e  xordocegas, para facilitar as súas relacións coa administración pública galega. Para esta finalidade, polo carácter de interese público e carácter social desta actividade, a AMTEGA concede á FAXPG unha subvención para a organización e prestación por esta ás persoas que o precisen do seu “Servizo de intérpretes de lingua de signos e guías intérpretes de persoas xordocegas”.
 
Este servizo ás persoas prestarase baixo a dirección, responsabilidade e autonomía na súa organización e prestación polo seu titular, a FAXPG, sen prexuízo das previsións establecidas neste convenio e da colaboración entre as partes para permitir e posibilitar nas mellores condicións posibles a súa prestación.
 
Este convenio enmárcase dentro das accións definidas na Estratexia Galicia Dixital 2030.
 
As actuacións que se desenvolverán en base a este Convenio de Colaboración, así como as obrigas que deberán ser asumidas por ambas partes para o cumplimento do mesmo, quedan definidas no documento correspondente.

O orzamento estimado de gasto para o desenvolvemento da actuación prevista no convenio é o seguinte:

 

Concepto

Importe

Servizo de videointerpretación presencial e vía web, no que se inclúen:

 

Servizo técnico BILDTEC.

Horario: Luns a Venres de 08:00 a 20:00 hs. (Festivos non incluidos)

 

 Licenzas das liñas BILDTEC:

15 liñas no presenciais con liña externa única.

16 liñas presenciais con dotación e mantemento de terminais funcionais

35.365,84 €

Servizo de interpretación presencial a través de intérpretes de LSE

2.597,08 €

Dirección e soporte técnico do proxecto

Intérpretes de Lingua de Signos Española

62.611,54 €

Gastos xerais e de administración

(seguro de accidente, mutua, subministros)

3.275,00 €

Total

103.849,46 €

 
 
O presente convenio entrará en vigor na data da súa sinatura e terá vixencia ata o 31 de decembro de 2022, sen prexuízo das posibles prórrogas (por períodos anuales ata o máximo de 4 anos) ou addendas que, no seu caso, poidan acordarse nas que necesariamente figurarán as actuacións a desenvolver e o financiamento correspondente.