Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a entidade La Voz de Galicia S.A. para a elaboración, maquetación, publicación e divulgación dun suplemento trimestral de accións divulgativas e informativas relacionadas coa Axenda Dixital de Galicia 2020 e coa transformación dixital na comunidade

Convenio de colaboración asinado o 14 de xaneiro de 2019 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a entidade La Voz de Galicia S.A.

22/04/2021

O presente convenio entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a entidade La Voz de Galicia, S.A., ten por obxecto colaborar na elaboración, maquetación, publicación e divulgación dun mínimo dun suplemento trimestral de información relacionada con temas da Axenda Dixital de Galicia 2020 e de transformación dixital na Comunidade

Esta colaboración realizarase a través da publicación de contidos relacionados con iniciativas de transformación tecnolóxica nun mínimo dun suplemento de publicación trimestral que terá un número mínimo de 8 páxinas e na realización dun Foro sobre algunha das áreas que aborda a Axenda Dixital de Galicia 2020, con repercusión no xornal.

As actuacións que se desenvolverán en base a este Convenio de Colaboración, así como as obrigas que deberán ser asumidas por ambas partes para o cumplimento do mesmo, quedan definidas no documento correspondente.

A colaboración financeira da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia neste convenio non terá o carácter de prezo, senón de achega que se realiza para compensar a entidade dos gastos nos que incorre como consecuencia da elaboración, planificación, posta en marcha e desenvolvemento do obxecto do convenio. Porén, existe unha compensación de acordo á actividade esixible ao medio de comunicación, sen marxe comercial de ningún tipo.

O importe desta compensación pola prestación que se realiza, está fixado utilizando criterios obxectivos adaptados aos que rexen no mercado e atendendo de xeito proporcional aos últimos datos do EGM, os datos de audiencia dos grupos de comunicación de Galicia de prensa escrita que quedan recollidas na memoria deste convenio.

Como consecuencia disto, a achega económica da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ascende a 133.405,80 € e será financiada con cargo á aplicación orzamentaria 04.A1.571A.640.0 dos orzamentos xerais da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para o ano 2019.

O presente convenio producirá efectos dende a data da sinatura ata o 15 de decembro de 2019.