Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas de Xestión Universitaria de Galicia para o apoio ás actividades en materia de software libre

Convenio de colaboración asinado o 24/05/2023 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas de Xestión Universitaria de Galicia

24/05/2023

O presente Convenio de colaboración entre a Amtega e o CIXUG ten por obxecto o financiamento da realización de actuacións para o fomento do uso e divulgación do Software Libre no ámbito universitario en Galicia.

Este convenio enmárcase dentro das accións definidas na Estratexia Galicia Dixital 2030.

As actuacións que se desenvolverán en base a este Convenio de Colaboración, así como os deberes que deberán ser asumidos por ambas as partes para o cumprimento do mesmo, quedan definidas no documento correspondente.

O orzamento estimado de gasto para o desenvolvemento da actuación prevista no convenio é o seguinte:

Proxecto

Importe

Premio ao mellor traballo universitario con licenza libre

9.000,00 €

Xornadas de divulgación e Puntos de información

26.000,00 €

TOTAL

35.000,00 €

O presente convenio entrará en vigor na data da súa sinatura e terá vixencia ata o 31 de decembro de 2023.