Formulario web

Formulario de busca

Fondos

Formulario de contactoFormulario de contacto

Formulario de busca

cierra cierra

Envíanos a túa consulta ou comentario en relación ao desenvolvemento do Plan DigiTalent empregando o seguinte formulario:

Protección de datos de carácter persoal
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS                                                                                                                                                                                     • Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).                                                                                                   • Finalidades do tratamento Formulario para obter información sobre as persoas interesadas no proxecto DigiTalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          •  Lexitimación para o tratamento Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público: Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos.                                                                                                                                                                   • Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.                                                                                                                                                                           • Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos segundo se recolle en  https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos                                                                                                                                                                                                            •Contacto delegado/a protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos