Consulta pública sobre medidas de apoio de cobertura de telefonía móbil en contornas rurais de Galicia

Formulario de busca

Fondos

Consulta pública sobre medidas de apoio de cobertura de telefonía móbil en contornas rurais de GaliciaConsulta pública sobre medidas de apoio de cobertura de telefonía móbil en contornas rurais de Galicia

Formulario de busca

cierra cierra

Consulta pública sobre medidas de apoio de cobertura de telefonía móbil en contornas rurais de Galicia

 

INTRODUCIÓN

A pesar dos grandes esforzos realizados no pasado, que permitiron ter unha cobertura móbil do 98% da poboación de Galicia, aínda existen territorios nos que non é posible acceder a servizos de telefonía móbil (zonas rurais illadas e espazos naturais), un servizo esencial necesario para o acceso aos servizos de emerxencia, como o teléfono 112 ou o sistema de chamada de emerxencia de automóbiles eCall, e reduce o illamento no que ven inmersas as zonas máis rurais.

Proponse levar a cabo unha convocatoria de axudas en réxime de concorrencia competitiva dirixida a operadores de telefonía móbil para a cobertura das zonas obxectivo resultantes deste proceso de consulta, que se vería complementada coa construción de infraestruturas de soporte públicas (torres e casetas) naqueles casos nos que resultase necesario para a prestación destes servizos.
 

OBXECTIVO DA CONSULTA

O obxectivo desta consulta é solicitar a opinión dos suxeitos e organizacións potencialmente afectadas por esta medida, en concreto:
  • Información dos operadores de telefonía móbil relativa á existencia, ou non, de plans de despregamento cribles a realizar nos próximos 3 anos que puidesen mellorar a cobertura de telefonía móbil, permitindo prestar servizos de voz, nalgunha das zonas que se inclúen no ANEXO I da presente consulta pública. A este respecto os operadores deberán achegar información detallada dos plans de despregamento e as zonas afectadas polos mesmos.
  • Solicitar as observacións que se estimen oportunas respecto da proposta de medida que se describe no ANEXO II da presente consulta pública.
     
ÁMBITO
A consulta pública está aberta a todos os suxeitos e organizacións potencialmente afectadas por esta medida.
 
PERÍODO DA CONSULTA
A consulta estará aberta até o día 10 de decembro de 2020.
 
RESPOSTAS Á CONSULTA
As respostas a esta consulta pública deberán remitirse a través do correo electrónico sociedade-dixital.amtega@xunta.gal, indicando no asunto RESPOSTA A CONSULTA PÚBLICA MEDIDAS APOIO COBERTURA TELEFONÍA MÓBIL.
Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea claramente identificado.
Con carácter xeral as respostas e achegas recibidas consideraranse susceptibles de difusión pública. As partes da información remitida que, a xuízo do interesado, deban ser tratadas con carácter confidencial e en consecuencia non proceda a súa libre difusión, deberán ser especificamente sinaladas e identificadas no propio texto da achega, e deberá xustificarse de maneira motivada as razóns polas que se solicita o seu tratamento confidencial. Non se terán en conta a estes efectos as mensaxes xenéricas de confidencialidade da información.
 
DOCUMENTACIÓN DA CONSULTA
 
 
 
 

Ponse a disposición a listaxe de zonas con problemas de cobertura de telefónia móbil en formato ODS, aquí

DATOS DE CONTACTO
 
Oficina do Plan de Banda Larga
 
Área de Sociedade Dixital
 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
 
Xunta de Galicia
 
Tel: 981957868