Axenda dixital de Galicia

Formulario de busca

Fondos

Articulación Dixital do TerritorioArticulación Dixital do Territorio

Formulario de busca

cierra cierra

Articulación Dixital do Territorio

Esta liña ten por obxectivo favorecer non só a conectividade TIC necesaria para garantir a vertebración dixital do territorio de xeito seguro e sostible senón tamén, para coñecer información que permita, en caso de ser necesario, actuar de xeito intelixente.

Deste xeito, impulsarase o emprego de novas solucións dixitais para incrementar a capacidade de resposta dos servizos de detección, prevención e xestión de riscos, catástrofes ou emerxencias. A posta en marcha neste ano 2015 da rede de emerxencia única de Galicia será o primeiro gran fito neste ámbito, permitindo a comunicación segura entre os distintos servizos que interveñen en caso de emerxencia.

Promoverase o despregamento de redes de telecomunicacións ultrarrápidas ao servizo do desenvolvemento dixital da Comunidade, capaces de adaptarse aos novos modelos de uso e garantir o acceso e o emprego de novos e cada vez máis sofisticados servizos dixitais. En concreto, un novo Plan porase en marcha co obxectivo de universalizar a cobertura de 30 Mbps así como de incrementar a adopción das redes ultrarrápidas entre a cidadanía e as empresas.

E ademais, buscarase reforzar un clima de confianza dixital que contribúa ao desenvolvemento dunha sociedade dixital, reforzando as capacidades da Administración, do sector empresarial e da propia cidadanía para o uso seguro das redes e dos sistemas de información. A este respecto, unha das actuacións previstas será a definición do Plan Director de Seguridade da Información do sector público 2015- 2017.