Organización

Formulario de busca

AMTEGA

Formulario de busca

icono amtega

Anuncios

Resolución do 15 de xaneiro de 2018, do Tribunal de selección nomeado para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a de Área de Sociedade Dixital) convocado pola Resolución do 4 de decembro de 2017 (DOG núm. 234, de 12 de decembro de 2017)

Na sesión que tivo lugar o día 15 de xaneiro de 2018, o Tribunal nomeado pola Resolución de 4 de xaneiro de 2018 pola que se establece a composición do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director de Área de Sociedade Dixital), de conformidade co disposto nas bases da convocatoria, e tendo en conta que, segundo o establecido na base 7.1., será necesaria a obtención dun mínimo de 15 puntos para superar a primeira fase,

ACORDOU:

Primeiro.- Publicar a relación provisional coa puntuación obtida na 1ª fase do procedemento selectivo, na web da Axencia para Modernización Tecnolóxica de Galicia, contida no Anexo da presente Resolución.

Segundo.- De acordo co disposto na convocatoria, as persoas interesadas disporán dun prazo de tres (3) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da súa publicación na páxina web, para presentar reclamacións que consideren oportunas.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2018

A presidenta do Tribunal

Sonia María Golmar Varela

ANEXO I

PUNTUACIÓN PROVISIONAL DA 1ª FASE

Ano da convocatoria: 2017

Nome da convocatoria: Director/a de Área de Sociedade Dixital

Publicación da convocatoria: Resolución do 4 de decembro de 2017 (DOG núm. 234, de 12 de decembro de 2017)

Data do listado: 15 de xaneiro de 2018

APELIDOS

NOME

NIF

PUNTUACIÓN

 

 

 

Méndez Calvo

 

 

 

 

 

 

Rosa María

 

 

 

32671976Q

 

7.1 Méritos (mínimo 15 puntos)

 

7.1.1. Formación: 25,4 puntos

 

7.1.2 Experiencia: 25 puntos

TOTAL 1ª FASE: 50,4 puntos

 

 

Franco Tubío

 

 

Javier

 

 

32774254J

 

 

Desistido de participación no procedemento selectivo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución de 4 de xaneiro de 2018 pola que se establece a composición do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director de Área de Sociedade Dixital).

En virtude do Decreto 252/2011, de 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, e de acordo co establecido no punto 6 das bases da convocatoria publicada por resolución de 4 de decembro de 2017 (DOG número 234, de 12 de decembro), esta Dirección

RESOLVE

Establecer a composición do Tribunal de selección e nomear aos seus membros de acordo co que se dispón a continuación:

Presidenta: Sonia María Golmar Varela

Secretario: Jesús Castro Barreiro

Vogal: Benigno Rosón Calvo

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2018

A Directora da Amtega

Mar Pereira Álvarez

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución do 4 de xaneiro de 2018 polo que se aproba e publica a listaxe definitiva de admitidos e excluídos no proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director de Área de Sociedade Dixital).

En virtude do Decreto 252/2011, de 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, e de acordo co establecido no punto 5 das bases da convocatoria publicada por resolución de 4 de decembro de 2017 (DOG número 234, de 12 de decembro), esta Dirección

RESOLVE

Aprobar a relación definitiva de admitidos e excluídos para a cobertura do posto de Director/a da Área de Sociedade Dixital da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, seguindo a relación que figura no Anexo.

Esta resolución publicarase na web da Amtega: https://amtega.xunta.gal/ e no taboleiro de anuncios do organismo.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpoñer recurso potestativo de reposición ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de acordo co disposto nos artigos 112 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou ben recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados dende o día seguinte ao da súa notificación, conforme ao disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xursidicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2018

A Directora da Amtega

Mar Pereira Álvarez

ANEXO

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

SOLICITANTE NIF ESTADO
MENDEZ CALVO, MARÍA ROSA 32671976-Q ADMITIDA
FRANCO TUBÍO, JAVIER 32774254-J ADMITIDO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución do 28 de decembro de 2017 pola que se aproba e publica a listaxe provisional de admitidos e excluídos no proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a de Área de Sociedade Dixital).

En virtude do Decreto 252/2011, de 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, e de acordo co establecido no punto 5 das bases da convocatoria publicada por resolución de 4 de decembro de 2017 (DOG número 234, de 12 de decembro), esta Dirección

RESOLVE

Aprobar a relación provisional de admitidos e excluídos para a cobertura do posto de Director/a de área de Sociedade Dixital da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, segundo a relación que figura no Anexo.

Contra esta resolución poderanse presentar reclamacións no prazo de tres días hábiles, prazo que rematará o vindeiro 3 de xaneiro de 2018 (incluído).

As reclamacións presentaranse no Rexistro da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (edificio CINC, 2º andar- Cidade da Cultura de Galicia) ou nas oficinas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Neste caso deberá remitirse por fax ao seguinte número: 981 54 52 72, e antes da finalización do prazo antedito, copia da reclamación rexistrada.

Esta resolución publicarase na web da Amtega: https://amtega.xunta.gal/ e no taboleiro de anuncios do organismo.

Unha vez resoltas as reclamacións, ditarase resolución na que figure a listaxe definitiva de persoas admitidas e exluídas.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2017

A Directora da Amtega

O xerente (Delegación sinatura 22/12/2017)

José Luis Somoza Digón

ANEXO

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

SOLICITANTE NIF ESTADO
MENDEZ CALVO, MARÍA ROSA 32671976-Q ADMITIDA
FRANCO TUBÍO, JAVIER 32774254-J ADMITIDO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicación da Política de Calidade da área de Infraestruturas e Comunicacións

O Centro de Xestión de Rede e o grupo de Arquitecturas Tecnolóxicas, facendo uso das ferramentas de xestión máis avanzadas, ofrecen aos seus usuarios servizos relacionados coas Tecnoloxías da Información e Comunicación, favorecendo, deste xeito, o desenvolvemento da sociedade da información e do coñecemento en Galicia.

O persoal da Área de Infraestruturas e Comunicacións, consciente da importancia da calidade á hora de acadar os obxectivos e satisfacer as necesidades dos seus usuarios, lidera a implantación nas súas instalacións e procesos dun sistema de xestión da calidade efectivo, eficiente, respectuoso co marco legal aplicable ás actividades propias da organización e co medio ambiente. O fin último é ofrecer aos usuarios a garantía de que van obter un servizo de calidade, tendo como obxectivo permanente o de soster e incrementar a súa satisfacción.

A devandita Política de calidade da área de Infraestruturas e Comunicacións pode consultarse no documento anexo que se recolle a continuación.

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2017

ANEXO

Política de Calidade da área de Infraestruturas e Comunicacións