Organización

Formulario de busca

Fondos

AMTEGAAMTEGA

Formulario de busca

cierra cierra
icono amtega

Anuncios


Resolución do 7 de marzo de 2022 do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo vacante (director/a da Oficina de Apoio Estratéxico e Planificación), convocado por Resolución do 21 de xaneiro de 2022 (publicado no Diario Oficial de Galicia o 3 de febreiro de 2022).
 
Na sesión que tivo lugar o día 7 de marzo de 2022, o Tribunal nomeado por Resolución de 25 de febreiro de 2022 pola que se establece a composición do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a da Oficina de Apoio Estratéxico e Planificación), de conformidade co disposto nas bases
da convocatoria.
 
ACORDOU:
 
Primeiro.- Establecer como definitivas as puntuacións do proceso selectivo por non terse presentado alegacións e publicar as mesmas na web e no taboleiro de anuncios da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia indicando o candidato seleccionado para a cobertura do posto de persoal directivo (Director de Área de Sociedade Dixital).
 
Segundo.- Elevar a proposta de candidata seleccionada a dirección da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.
 
Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2022
O presidente do Tribunal
 
José Manuel Civeira Moure
 
ANEXO: PUNTUACIÓNS TOTAIS DO PROCESO SELECTIVO
 
Nome da convocatoria: RESOLUCIÓN do 21 de xaneiro de 2022 pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a da Oficina de Apoio Estratéxico e Planificación).
 
Publicación da convocatoria: Diario Oficial de Galicia do 3 de febreiro de 2022 (núm. 23)
 
Data do listado de puntuación provisional: 1 de marzo de 2022
 
Nome e apelidos DNI (*) Puntuación
María Bobillo Varela *****679** 7.a.Méritos alegados: 31 puntos
7.b Plan de actuación: 34,71 puntos
TOTAL: 65,71 puntos

(*) Ocúltase parcialmente o número do documento nacional de identidade, para preservar os datos de carácter persoal de acordo coa normativa vixente.

 

Resolución do 1 de marzo de 2022 do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo vacante (director/a da Oficina de Apoio Estratéxico e Planificación), convocado por Resolución do 21 de xaneiro de 2022 (publicado no Diario Oficial de Galicia o 3 de febreiro de 2022).

Na sesión que tivo lugar o día 1 de marzo de 2022, o Tribunal nomeado por Resolución de 25 de febreiro de 2022 pola que se establece a composición do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a da Oficina de Apoio Estratéxico e Planificación), de conformidade co disposto nas bases da convocatoria, e tendo en conta que segundo o establecido na base 7 será necesaria a obtención dun mínimo de 15 puntos para superar a primeira parte e de 25 para superar a segunda parte, 

ACORDOU:

Primeiro.- Publicar a relación provisional coa puntuación obtida pola aspirante no procedemento selectivo, contida no Anexo da presente resolución, na web e no taboleiro de anuncios da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Segundo.- De acordo co disposto na convocatoria, as persoas interesadas disporán dun prazo de tres días hábiles, contados desde o seguinte ao da súa publicación na páxina web, para presentar as reclamacións que consideren oportunas.

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2022
O presidente do Tribunal


José Manuel Civeira Moure

ANEXO: PUNTUACIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO SELECTIVO

Nome da convocatoria: RESOLUCIÓN do 21 de xaneiro de 2022 pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a da Oficina de Apoio Estratéxico e Planificación).

Publicación da convocatoria: Diario Oficial de Galicia do 3 de febreiro de 2022 (núm. 23)

Data do listado de puntuación provisional: 1 de marzo de 2022

Nome e apelidos DNI (*) Puntuación
María Bobillo Varela *****679** 7.a.Méritos alegados: 31 puntos
7.b Plan de actuación: 34,71 puntos
TOTAL: 65,71 puntos


(*) Ocúltase parcialmente o número do documento nacional de identidade, para preservar os datos de carácter persoal de acordo coa normativa vixente.Resolución do Tribunal de selección para a cobertura do posto de persoal directivo (Director/a da Oficina de Apoio Estratéxico e Planificación).


O Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a da Oficina de Apoio Estratéxico e Planificación),


ACORDOU:


Convocar á aspirante María Bobillo Varela, DNI ***9679***, á presentación e defensa do plan de actuación o vindeiro día 1 de marzo ás 12:00 na sala de consellos da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.


Santiago de Compostela, 25 de febreiro de 2022
O Presidente do Tribunal
José Manuel Civeira Moure

 

Resolución de 25 de febreiro de 2022 pola que se establece a composición do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a da Oficina de Apoio Estratéxico e Planificación).


En virtude do Decreto 252/2011, de 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, modificado polo Decreto 9/2021, do 21 de xaneiro, polo que se suprime o Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec) e se modifica o Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, e de acordo co establecido no punto 6 das bases da convocatoria, publicada por resolución do 21 de xaneiro de 2022 (DOG número 23, de 3 de febreiro de 2022), esta Dirección

 

RESOLVE


Establecer a composición do Tribunal de selección e nomear aos seus membros de acordo co que se dispón a continuación:

 • Presidente: José Manuel Civeira Moure, xefe do departamento de Persoal da Amtega.
 • Secretario: Javier Páez González, xefe do departamento de Conectividade e Inclusión Dixital da Amtega.
 • Vogal: Natalia Blanco Fernández, vicexerenta de Xestión Económica e Contratación da Amtega
 • Vogal: Jesús Castro Barreiro, xefe do departamento de Relacións Institucionais da Amtega
 • Vogal: Marta Villanueva Rodríguez, xefa do departamento Orzamentario da Amtega

Santiago de Compostela, 25 de febreiro de 2022.
A Directora da Amtega
Mar Pereira Álvarez
 

Resolución de 24 de febreiro de 2022 pola que se aproba e publica a listaxe definitiva de admitidos e excluídos no proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a da Oficina de Apoio Estratéxico e Planificación).

En virtude do Decreto 252/2011, de 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, modificado polo Decreto 9/2021, do 21 de xaneiro, polo que se suprime o Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec) e se modifica o Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, e de acordo co establecido no punto 5 das bases da convocatoria, publicada por resolución do 21 de xaneiro de 2022 (DOG número 23, de 3 de febreiro de 2022), esta Dirección

RESOLVE


Aprobar a relación definitiva de admitidos e excluídos para a cobertura do posto de Director/a da Oficina de Apoio Estratéxico e Planificación da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, segundo a relación que figura no Anexo.
Esta publicarase na páxina web da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia: https://amtega.xunta.gal/ e no taboleiro de anuncios do organismo.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación ou recurso contencioso-administrativo perante a dita xurisdición no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 24 de febreiro de 2022.
A Directora da Amtega
Mar Pereira Álvarez

ANEXO


LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS


ADMITIDOS

 

SOLICITANTE NIF ESTADO
MARÍA BOBILLO VARELA *****795* ADMITIDA

 

 

Resolución de 18 de febreiro de 2022 pola que se aproba e publica a listaxe provisional de admitidos e excluídos no proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a da Oficina de Apoio Estratéxico e Planificación).

En virtude do Decreto 252/2011, de 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, modificado polo Decreto 9/2021, do 21 de xaneiro, polo que se suprime o Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec) e se modifica o Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, e de acordo co establecido no punto 5 das bases da convocatoria, publicada por resolución do 21 de xaneiro de 2022 (DOG número 23, de 3 de febreiro de 2022), esta Dirección


RESOLVE


Aprobar a relación provisional de admitidos e excluídos para a cobertura do posto de Director/a da Oficina de Apoio Estratéxico e Planificación da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, segundo a relación que figura no Anexo.

Contra esta resolución poderanse presentar reclamacións no prazo de tres días hábiles, contados desde o seguinte ao da súa publicación no enderezo web https://amtega.xunta.gal/.

As reclamacións presentaranse no Rexistro da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (edificio CINC, 2º andar- Cidade da Cultura de Galicia) ou nas oficinas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Neste caso deberá remitirse por fax ao seguinte número: 981 54 52 72, e antes da finalización do prazo antedito, copia da reclamación rexistrada.

Esta resolución publicarase na web da Amtega: https://amtega.xunta.gal/ e no taboleiro de anuncios do organismo.

Unha vez resoltas as reclamacións, ditarase resolución na que figure a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas.

Santiago de Compostela, 18 de febreiro de 2022.
A Directora da Amtega
Mar Pereira Álvarez


ANEXO


LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
ADMITIDOS

 

SOLICITANTE NIF ESTADO
MARÍA BOBILLO VARELA *****795* ADMITIDO

 

 

Resolución do 30 de abril de 2021 do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a da Área de Transformación Dixital da Facenda Autonómica) convocado por  resolución do 30 de marzo de 2021 da directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a da Área de Transformación Dixital da Facenda Autonómica) publicado no Diario Oficial de Galicia do 8 de abril de 2021  
 

Na sesión que tivo lugar o día 30 de abril de 2021, o Tribunal nomeado por resolución de 28 de abril de 2021 pola que  se establece a composición do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a da Área de Transformación Dixital da Facenda Autonómica), de conformidade co disposto nas bases da convocatoria, 

ACORDOU:

Primeiro.- Publicar as puntuacións totais obtidas polos aspirantes admitidos no proceso selectivo na web e no taboleiro de anuncios da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia indicando o candidato seleccionado para a cobertura do posto de persoal directivo (Director/a da Área de Transformación Dixital da Facenda Autonómica)).

Segundo.- De acordo co disposto na convocatoria, as persoas interesadas disporán dun prazo de tres días hábiles, contados desde o seguinte ao da súa publicación na páxina web, para presentar as reclamacións que consideren oportunas.

Santiago de Compostela,  30 de abril de 2021

A presidenta do Tribunal

Natalia Blanco Fernández 

ANEXO: PUNTUACIÓNS TOTAIS DO PROCESO SELECTIVO

Nome da convocatoria: Resolución do 30 de marzo de 2021 da directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a da Área de Transformación Dixital da Facenda Autonómica).

Publicación da convocatoria: Diario Oficial de Galicia do 8 de abril de 2021 (núm. 65)

Data do listado de puntuacións totais do proceso selectivo: 30 de abril de 2021


 

Nome e apelidos

DNI (*)

Baremación de méritos

Plan de actuación

Puntuación Total

Víctor Coladas Bilbao

*****167*

Formación: 21 puntos

Experiencia: 27 puntos

44 puntos

92 puntos

Candidato seleccionado:  D. Víctor Coladas Bilbao

(*) Ocúltase parcialmente o número do documento nacional de identidade, para preservar os datos de carácter persoal de acordo coa normativa vixente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución do 28 de abril de 2021 do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a da Área de Transformación Dixital da Facenda Autonómica) convocado por resolución do 30 de marzo de 2021 da directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a da Área de Transformación Dixital da Facenda Autonómica) publicado no Diario Oficial de Galicia do 8 de abril de 2021.

Na sesión que tivo lugar o día 28 de abril de 2021, o Tribunal nomeado por Resolución de 28 de abril de 2021 pola que se establece a composición do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a da Área de Transformación Dixital da Facenda Autonómica)

ACORDOU:

Convocar aos aspirantes admitidos ao proceso selectivo para a defensa dos seus plans de actuación na sala e Consellos da sede da AMTEGA na segunda planta do edificio CINC da Cidade da Cultura (Santiago de Compostela) o venres 30 de abril, ás 14:45 horas, de conformidade co previsto no apartado 7 das bases de convocatoria:

 • D. Víctor Coladas Bilbao: 14:45 horas.

Santiago de Compostela, 28 de abril de 2021

A presidenta do Tribunal

Natalia Blanco Fernández

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución de 28 de abril de 2021 pola que se establece a composición do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a da Área de Transformación Dixital da Facenda Autonómica).

En virtude do Decreto 252/2011, de 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, modificado polo Decreto 9/2021, do 21 de xaneiro, polo que se suprime o Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec) e se modifica o Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, e de acordo co establecido no punto 6 das bases da convocatoria publicadas por resolución do 30 de marzo de 2021 (DOG número 65, de 8 de abril de 2021), esta Dirección.

RESOLVE:

Establecer a composición do Tribunal de selección e nomear aos seus membros de acordo co que se dispón a continuación:
Presidente: Natalia Blanco Fernández, vicexerenta de Xestión Económica e Contratación da Amtega
Secretario: José Manuel Civeira Moure, xefe do departamento de Persoal da Amtega
Vogal: Adrián Lence Paz, director da área de Infraestruras e Seguridade da Amtega
Vogal: Jesús Castro Barreiro, xefe do departamento de Relacións Institucionais da Amtega
Vogal: Marta Villanueva Rodríguez, xefa do departamento Orzamentario da Amtega

Santiago de Compostela, 28 de abril de 2021

A Directora da Amtega

Mar Pereira Álvarez

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución de 28 de abril de 2021 pola que se aproba e publica a listaxe definitiva de admitidos e excluídos no proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a da Área de Transformación Dixital da Facenda Autonómica).

En virtude do Decreto 252/2011, de 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, modificado polo Decreto 9/2021, do 21 de xaneiro, polo que se suprime o Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec) e se modifica o Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, e de acordo co establecido no punto 5 das bases da convocatoria publicada por resolución do 30 de marzo de 2021 (DOG número 65, de 8 de abril de 2021), esta Dirección

RESOLVE
Aprobar a relación definitiva de admitidos e excluídos para a cobertura do posto de Director/a da Área de Transformación Dixital da Facenda Autonómica da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, segundo a relación que figura no Anexo.

Esta resolución publicarase na web da Amtega: https://amtega.xunta.gal/ e no taboleiro de anuncios do organismo.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación ou recurso contencioso-administrativo perante a dita xurisdición no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 28 de abril de 2021

A Directora da Amtega

Mar Pereira Álvarez

ANEXO
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
ADMITIDOS

SOLICITANTE

NIF

ESTADO

VICTOR COLADAS BILBAO

*****167*

ADMITIDO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución de 23 de abril de 2021 pola que se aproba e publica a listaxe provisional de admitidos e excluídos no proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a da Área de Transformación Dixital da Facenda Autonómica).

En virtude do Decreto 252/2011, de 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, modificado polo Decreto 9/2021, do 21 de xaneiro, polo que se suprime o Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec) e se modifica o Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, e de acordo co establecido no punto 5 das bases da convocatoria publicada por resolución do 30 de marzo de 2021 (DOG número 65, de 8 de abril de 2021), esta Dirección.

RESOLVE

Aprobar a relación provisional de admitidos e excluídos para a cobertura do posto de Director/a da Área de Transformación Dixital da Facenda Autonómica da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, segundo a relación que figura no Anexo.

Contra esta resolución poderanse presentar reclamacións no prazo de tres días hábiles, contados desde o seguinte ao da súa publicación no enderezo web https://amtega.xunta.gal/.

As reclamacións presentaranse no Rexistro da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (edificio CINC, 2º andar- Cidade da Cultura de Galicia) ou nas oficinas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Neste caso deberá remitirse por fax ao seguinte número: 981 54 52 72, e antes da finalización do prazo antedito, copia da reclamación rexistrada.

Esta resolución publicarase na web da Amtega: https://amtega.xunta.gal/ e no taboleiro de anuncios do organismo.

Unha vez resoltas as reclamacións, ditarase resolución na que figure a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas.

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2021 A Directora da Amtega
Mar Pereira Álvarez

ANEXO

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS ADMITIDOS

SOLICITANTE

NIF

ESTADO

VICTOR COLADAS BILBAO

*****167*

ADMITIDO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Tribunal de selección nomeado para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a de Área de Sociedade Dixital) convocado por Resolución do 28 de decembro de 2020 da directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a da Área de Sociedade Dixital) (DOG 8/1/2021),  de acordo cos seguintes

ANTECEDENTES

 1. O 8 de xaneiro de 2021 publícase no DOG, a Resolución do 28 de decembro de 2020 da directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a da Área de Sociedade Dixital). O anexo II desta Resolución contén as “Bases reguladoras da convocatoria da selección para o posto de director/a da Área de Sociedade Dixital da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia”.
   
 2. Por Resolución da directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia do 10 de febreiro de 2021 se establece a composición do Tribunal de Selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (director/a de Área de Sociedade Dixital) e procede ao nomeamento dos seus membros.
   
 3. Por Resolución da directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, do 5 de febreiro de 2021 se aproba e publica a listaxe definitiva de admitidos e excluídos no proceso de selección para a cobertura deste posto directivo. Os aspirantes admitidos son os seguintes (*).
   
  • SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JOAQUÍN (DNI *****185* )
  • RODRÍGUEZ  QUELLE, MIGUEL (DNI *****622*)
    

(*) Ocúltase parcialmente o número do documento nacional de identidade, para preservar os datos de carácter persoal de acordo coa normativa vixente.
 

 1. O Tribunal constituíuse o 18 de febreiro de 2021, celebrando outras sesións os días 26 de febreiro de 2021,  3 de marzo de 2021, 9 de marzo de 2021, 13 de marzo de 2021 e 18 de marzo de 2021.
   
 2. O Tribunal de selección desenvolveu o procedemento selectivo, segundo o previsto nas bases da convocatoria, procedemento que consta de 3 fases (baremación de méritos alegados, plan de actuación e acreditación da lingua galega).
   
 3. De acordo coas bases, a puntuación máxima na primeira fase é de 55 puntos e será necesaria a obtención dun mínimo de 15 puntos para superala. A puntuación máxima na segunda fase é de 45 puntos e será necesaria a obtención dun mínimo de 25 puntos para superala.

No relativo a terceira fase, podíase acreditar o coñecemento da lingua galega a través da presentación do título Celga 4 ou equivalentes ou a realización dun exercicio consistente en dúas probas (tradución de castelán a galego  e tradución de galego a castelán) cualificándose dito exercicio como Apto ou Non Apto.

As puntuacións definitivas en cada fase obtidas polos candidatos, e as súas cualificación finais son as que se recollen na seguinte táboa:

Nome e apelidos

DNI (*)

Puntuación

1ª fase

Puntuación

 2ª fase

Acreditación lingua

galega

Puntuación

Total

Miguel Rodríguez Quelle

*****622*

48,10 puntos

37,28 puntos

Exento

85,38 puntos

Joaquín Sánchez Rodríguez

*****185*

18 puntos

36 puntos

Apto

54 puntos

 

 1. De conformidade coa base 8 da convocatoria “Unha vez finalizado o proceso de selección, o tribunal publicará na páxina web e no taboleiro de anuncios da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia as puntuacións obtidas polos/as aspirantes con indicación do/a candidato/a seleccionado/a. Establécese un prazo de tres días desde a publicación para presentar alegacións. A estimación ou desestimación entenderase implícita na resolución definitiva”
   
 2. Esta publicación, en web e taboleiro, efectuouse o día 13 de marzo, sen que no prazo que nela se indicaba se presentase alegación ningunha.
   
 3. O Tribunal, na sesión celebrada o día 18 de marzo de 2021, acorda:

Primeiro.- Establecer como definitivas as cualificacións finais obtidas polos aspirantes no proceso selectivo, con indicación do candidato seleccionado (D. Miguel Rodríguez Quelle).

Segundo.-  Elevar á directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia a proposta de candidato seleccionado a favor de D. Miguel Rodríguez Quelle.

 

Por todo o exposto, o Tribunal de selección nomeado para a cobertura dun posto de persoal directivo (director/a de Área de Sociedade Dixital) convocado pola Resolución da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia do 28 de decembro de 2020 (DOG núm. 4 do 8 de xaneiro de 2021),

PROPÓN

Como candidato seleccionado a Miguel Rodríguez Quelle, con DNI ****622*, aspirante no proceso selectivo convocado para a cobertura do posto de director de Área de Sociedade Dixital na Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, que superou as tres fases establecidas no proceso cunha puntuación total de 85,38 puntos.

Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2021

O presidente do Tribunal

José Manuel Civeira Moure

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución do 13 de marzo de 2021 do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a de Área de Sociedade Dixital) convocado por Resolución do 28 de decembro de 2020 da directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a da Área de Sociedade Dixital) publicado no Diario Oficial de Galicia do 8 de xaneiro de 2021.  

Na sesión que tivo lugar o día 13 de marzo de 2021, o Tribunal nomeado por Resolución de 10 de febreiro de 2021 pola que se establece a composición do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a de Área de Sociedade Dixital), de conformidade co disposto nas bases da convocatoria, 

ACORDOU:

Primeiro.- Considerar que o aspirante D. Joaquín Sánchez Rodríguez superou o exercicio de acreditación do coñecemento da lingua galega considerándose polo tanto apto de conformidade coa base 7.3 da convocatoria. 

Segundo.- Publicar as puntuacións totais obtidas polos aspirantes no proceso selectivo na web e no taboleiro de anuncios da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia indicando o candidato seleccionado para a cobertura do posto de persoal directivo (Director de Área de Sociedade Dixital).

Terceiro.- De acordo co disposto na convocatoria, as persoas interesadas disporán dun prazo de tres días hábiles, contados desde o seguinte ao da súa publicación na páxina web, para presentar as reclamacións que consideren oportunas.

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2021
O presidente do Tribunal

José Manuel Civeira Moure

ANEXO: PUNTUACIÓNS TOTAIS DO PROCESO SELECTIVO

Nome da convocatoria: RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a da Área de Sociedade Dixital).

Publicación da convocatoria: Diario Oficial de Galicia do 8 de xaneiro de 2021 (núm. 4)

Data do listado de puntuacións totais do proceso selectivo: 13 de marzo de 2021

 

Nome e apelidos

DNI (*)

Puntuación

1ª fase

Puntuación

2ª fase

Acreditación lingua

galega

Puntuación

Total

Miguel Rodríguez Quelle

*****622*

48,10 puntos

37,28 puntos

Exento

85,38 puntos

Joaquín Sánchez Rodríguez

*****185*

18 puntos

36 puntos

Apto

54 puntos

Candidato seleccionado:  D. Miguel Rodríguez Quelle.

(*) Ocúltase parcialmente o número do documento nacional de identidade, para preservar os datos de carácter persoal de acordo coa normativa vixente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución do 9 de marzo de 2021 do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a de Área de Sociedade Dixital) convocado por Resolución do 28 de decembro de 2020 da directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a da Área de Sociedade Dixital) publicado no Diario Oficial de Galicia do 8 de xaneiro de 2021.

Na sesión que tivo lugar o día 9 de marzo de 2021, o Tribunal nomeado por Resolución de 10 de febreiro de 2021 pola que se establece a composición do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a de Área de Sociedade Dixital), de conformidade co disposto nas bases da convocatoria, e tendo en conta que segundo o establecido na base 7.2 será necesaria a obtención dun mínimo de 25 puntos para superar a segunda fase,

ACORDOU:

Primeiro.- Visto que non se presentaron alegacións a resolución provisional de puntuacións da 2ª fase, elevar ditas puntuacións a definitivas e publicar a relación definitiva coas puntuacións obtidas polos aspirantes admitidos na segunda fase do procedemento selectivo, contida no Anexo da presente resolución, na web e no taboleiro de anuncios da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Segundo.- Considerar que todos os aspirantes admitidos no proceso selectivo superaron a segunda fase ao acadar a puntuación mínima esixida de 25 puntos.

Terceiro.- Considerar exento da realización do exercicio de acreditación do coñecemento da lingua galega ao aspirante D. Miguel Rodríguez Quelle por ter presentado, xunto coa documentación de solicitude de participación no proceso selectivo, o certificado de perfeccionamento da lingua galega debidamente homologado, equivalente ao Celga 4 segundo a disposición adicional segunda da Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega.

Cuarto.- Conceder ao aspirante D. Joaquín Sánchez Rodriguez un prazo de tres días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación pública na páxina web da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia da presente resolución, para acreditar que posuía no día da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG) o Celga 4 ou título equivalente debidamente homologado de acordo coa disposición adicional segunda da Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega.

Quinto.- Convocar ao aspirante D. Joaquín Sánchez Rodríguez, no caso de que non presente acreditación do coñecemento da lingua galega conforme ao disposto no parágrafo anterior, para a realización do exercicio de acreditación do coñecemento da lingua galega na sala de Consellos da sede da AMTEGA na segunda planta do edificio CINC da Cidade da Cultura (Santiago de Compostela) o sábado 13 de marzo as 09:00 horas.

Sexto.- Encomendar ao presidente e ao secretario do tribunal a elaboración dos textos para o exercicio de acreditación do coñecemento da lingua galega, tendo en conta o disposto na base 7.3 da convocatoria do proceso selectivo.

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2021

O presidente do Tribunal

José Manuel Civeira Moure

 

ANEXO: PUNTUACIÓN DEFINITIVA DA 2ª FASE

Nome da convocatoria: RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a da Área de Sociedade Dixital).

Publicación da convocatoria: Diario Oficial de Galicia do 8 de xaneiro de 2021 (núm. 4)

Data do listado de puntuación definitiva da 2ª fase: 9 de marzo de 2021

 

Nome e apelidos

DNI (*)

Puntuación

Miguel Rodríguez Quelle

*****622*

37,28 puntos

Joaquín Sánchez Rodríguez

*****185*

36 puntos


(*) Ocúltase parcialmente o número do documento nacional de identidade, para preservar os datos de carácter persoal de acordo coa normativa vixente.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución do 3 de marzo de 2021 do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a de Área de Sociedade Dixital) convocado por Resolución do 28 de decembro de 2020 da directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a da Área de Sociedade Dixital) publicado no Diario Oficial de Galicia do 8 de xaneiro de 2021. 

Na sesión que tivo lugar o día 3 de marzo de 2021, o Tribunal nomeado por Resolución de 10 de febreiro de 2021 pola que se establece a composición do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a de Área de Sociedade Dixital), de conformidade co disposto nas bases da convocatoria, e tendo en conta que segundo o establecido na base 7.2 será necesaria a obtención dun mínimo de 25 puntos para superar a segunda fase.

ACORDOU:

Primeiro.- Publicar a relación provisional coa puntuación obtida polos aspirantes admitidos na segunda fase do procedemento selectivo, contida no Anexo da presente resolución, na web e no taboleiro de anuncios da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Segundo.- De acordo co disposto na convocatoria, as persoas interesadas disporán dun prazo de tres días hábiles, contados desde o seguinte ao da súa publicación na páxina web, para presentar as reclamacións que consideren oportunas.

Santiago de Compostela, 3 de marzo de 2021

O presidente do Tribunal

José Manuel Civeira Moure

ANEXO: PUNTUACIÓN PROVISIONAL DA 2ª FASE

 

Nome da convocatoria: RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a da Área de Sociedade Dixital).

Publicación da convocatoria: Diario Oficial de Galicia do 8 de xaneiro de 2021 (núm. 4)

Data do listado de puntuación provisional da 2ª fase: 3 de marzo de 2021

 

Nome e apelidos

DNI (*)

Puntuación

Miguel Rodríguez Quelle

*****622*

37,28 puntos

Joaquín Sánchez Rodríguez

*****185*

36 puntos

 

(*) Ocúltase parcialmente o número do documento nacional de identidade, para preservar os datos de carácter persoal de acordo coa normativa vixente.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Resolución do 26 de febreiro de 2021 do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a de Área de Sociedade Dixital) convocado por Resolución do 28 de decembro de 2020 da directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a da Área de Sociedade Dixital) publicado no Diario Oficial de Galicia do 8 de xaneiro de 2021. 

Na sesión que tivo lugar o día 26 de febreiro de 2021, o Tribunal nomeado por Resolución de 10 de febreiro de 2021 pola que se establece a composición do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a de Área de Sociedade Dixital)

ACORDOU:

Primeiro. Desestimar todas as alegacións presentadas polo aspirante D. Joaquín Sánchez Rodríguez, unha vez revisadas na sesión que tivo lugar o 26 de febreiro de 2021.

Segundo.- Publicar a relación definitiva coa puntuación obtida polos aspirantes admitidos na primeira fase do procedemento selectivo, contida no Anexo da presente resolución, na web e no taboleiro de anuncios da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Terceiro.- Considerar que todos os aspirantes presentados ao proceso selectivo superaron a primeira fase ao acadar a puntuación mínima esixida de 15 puntos.

Cuarto.- Convocar aos aspirantes para a defensa dos seus plans de actuación na sala de Consellos da sede da AMTEGA na segunda planta do edificio CINC da Cidade da Cultura (Santiago de Compostela) o mércores 3 de marzo as horas que a continuación se relacionan:

 • D. Miguel Rodríguez Quelle: 13:30 horas
 • D. Joaquín Sánchez Rodríguez: 14:00 horas.

Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2021

O presidente do Tribunal

José Manuel Civeira Moure

 

ANEXO: PUNTUACIÓN DEFINITIVA DA 1ª FASE

Nome da convocatoria: RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a da Área de Sociedade Dixital).

Publicación da convocatoria: Diario Oficial de Galicia do 8 de xaneiro de 2021 (núm. 4)

Data do listado de puntuación definitiva da 1ª fase: 26 de febreiro de 2021

 

Nome e apelidos

DNI (*)

Puntuación

Miguel Rodríguez Quelle

*****622*

 

7.1.1. Formación: 23,1 puntos

7.1.2. Experiencia: 25 puntos

TOTAL 1ª fase: 48,10 puntos

Joaquín Sánchez Rodríguez

*****185*

 

7.1.1. Formación: 8 puntos

7.1.2. Experiencia: 10 puntos

TOTAL 1ª fase: 18 puntos

 

(*) Ocúltase parcialmente o número do documento nacional de identidade, para preservar os datos de carácter persoal de acordo coa normativa vixente.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Resolución do 19 de febreiro de 2021, de corrección de erros da resolución do 18 de febreiro do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a de Área de Sociedade Dixital) convocado por Resolución do 28 de decembro de 2020 da directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a da Área de Sociedade Dixital) publicado no Diario Oficial de Galicia do 8 de xaneiro de 2021. 

Primeiro.- Detectado un erro nos DNIs publicados na Resolución do 18 de febreiro de 2021 deste tribunal, no ANEXO publicase a relación provisional coa puntuación obtida polos aspirantes admitidos na primeira fase do procedemento selectivo corrixidos os DNIs dos aspirantes.

Segundo.- De acordo co disposto na convocatoria, as persoas interesadas disporán dun prazo de tres días hábiles, contados desde o seguinte ao da súa publicación na páxina web, para presentar as reclamacións que consideren oportunas.

 

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2021

O presidente do Tribunal

José Manuel Civeira Moure

 

ANEXO: PUNTUACIÓN PROVISIONAL DA 1ª FASE

 

Nome da convocatoria: RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a da Área de Sociedade Dixital).

Publicación da convocatoria: Diario Oficial de Galicia do 8 de xaneiro de 2021 (núm. 4).

Data do listado de puntuación provisional da 1ª fase: 19 de febreiro de 2021.

 

Nome e apelidos

DNI (*)

Puntuación

Miguel Rodríguez Quelle

*****622*

 

7.1.1. Formación: 23,1 puntos

7.1.2. Experiencia: 25 puntos

TOTAL 1ª fase: 48,10 puntos

Joaquín Sánchez Rodríguez

*****185*

 

7.1.1. Formación: 8 puntos

7.1.2. Experiencia: 10 puntos

TOTAL 1ª fase: 18 puntos

 

(*) Ocúltase parcialmente o número do documento nacional de identidade, para preservar os datos de carácter persoal de acordo coa normativa vixente.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Resolución do 18 de febreiro de 2021 do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a de Área de Sociedade Dixital) convocado por Resolución do 28 de decembro de 2020 da directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a da Área de Sociedade Dixital) publicado no Diario Oficial de Galicia do 8 de xaneiro de 2021. 

Na sesión que tivo lugar o día 18 de febreiro de 2021, o Tribunal nomeado por Resolución de 10 de febreiro de 2021 pola que se establece a composición do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a de Área de Sociedade Dixital), de conformidade co disposto nas bases da convocatoria, e tendo en conta que segundo o establecido na base 7.1 será necesaria a obtención dun mínimo de 15 puntos para superar a primeira fase,

ACORDOU:

Primeiro.- Publicar a relación provisional coa puntuación obtida polos aspirantes admitidos na primeira fase do procedemento selectivo, contida no Anexo da presente resolución, na web e no taboleiro de anuncios da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Segundo.- De acordo co disposto na convocatoria, as persoas interesadas disporán dun prazo de tres días hábiles, contados desde o seguinte ao da súa publicación na páxina web, para presentar as reclamacións que consideren oportunas.
 

Santiago de Compostela, 18 de febreiro de 2021

O presidente do Tribunal

José Manuel Civeira Moure

ANEXO: PUNTUACIÓN PROVISIONAL DA 1ª FASE

 

Nome da convocatoria: RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a da Área de Sociedade Dixital).

 

Publicación da convocatoria: Diario Oficial de Galicia do 8 de xaneiro de 2021 (núm. 4)

 

Data do listado de puntuación provisional da 1ª fase: 18 de febreiro de 2021

 

Nome e apelidos

DNI (*)

Puntuación

Miguel Rodríguez Quelle

*****185**

 

7.1.1. Formación: 23,1 puntos

7.1.2. Experiencia: 25 puntos

TOTAL 1ª fase: 48,10 puntos

Joaquín Sánchez Rodríguez

*****622**

7.1.1. Formación: 8 puntos

7.1.2. Experiencia: 10 puntos

TOTAL 1ª fase: 18 puntos

 

(*) Ocúltase parcialmente o número do documento nacional de identidade, para preservar os datos de carácter persoal de acordo coa normativa vixente.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Resolución de 10 de febreiro de 2021 pola que se establece a composición do Tribunal de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a de Área de Sociedade Dixital).

En virtude do Decreto 252/2011, de 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, modificado polo Decreto 9/2021, do 21 de xaneiro, polo que se suprime o centro informático para a xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec) e se modifica o Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, e de acordo co establecido no punto 6 das bases da convocatoria publicada por resolución de 28 de decembro de 2020 (DOG número 4, de 8 de xaneiro de 2021), esta Dirección

RESOLVE

Establecer a composición do Tribunal de selección e nomear aos seus membros de acordo co que se dispón a continuación:

 • Presidente: José Manuel Civeira Moure, xefe do departamento de Persoal da Amtega
 • Secretario: Javier Paez González, enxeñeiro de funcións facultativas da Amtega
 • Vogal: Jesús Castro Barreiro, xefe do departamento de Relacións Institucionais da Amtega
 • Vogal: Marta Villanueva Rodríguez, xefa do departamento Orzamentario da Amtega
   

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2021
A Directora da Amtega
Mar Pereira Álvarez
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución de 5 de febreiro de 2021 pola que se aproba e publica a listaxe definitiva de admitidos e excluídos no proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a de Área de Sociedade Dixital).

En virtude do Decreto 252/2011, de 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, e de acordo co establecido no punto 5 das bases da convocatoria publicada por resolución de 28 de decembro de 2020 (DOG número 4, de 8 de xaneiro de 2021), esta Dirección.

RESOLVE

Aprobar a relación definitiva de admitidos e excluídos para a cobertura do posto de Director/a de Área de Sociedade Dixital da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, segundo a relación que figura no Anexo.

Esta resolución publicarase na web da Amtega: https://amtega.xunta.gal/ e no taboleiro de anuncios do organismo.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación ou recurso contencioso-administrativo perante a dita xurisdición no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2021
A Directora da Amtega
Mar Pereira Álvarez
 

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
 


ADMITIDOS

SOLICITANTE

NIF

ESTADO

JOAQUÍN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

*****185**

ADMITIDO

MIGUEL RODRÍGUEZ QUELLE *****622** ADMITIDO

EXCLUÍDOS

SOLICITANTE

NIF

ESTADO

CAUSA EXCLUSIÓN

SERGIO POZA GARCÍA

*****792**

EXCLUÍDO

Non achegar xunto coa solicitude copia cotexada do título universitario esixido ou certificación académica que acredite ter realizados os estudos para a obtención do título ou documento que acredite fehacientemente a posesión do título académico nos termos fixados nas bases da convocatoria.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución de 26 de xaneiro de 2021 pola que se aproba e publica a listaxe provisional de admitidos e excluídos no proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (Director/a de Área de Sociedade Dixital).

En virtude do Decreto 252/2011, de 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, e de acordo co establecido no punto 5 das bases da convocatoria publicada por resolución de 28 de decembro de 2020 (DOG número 4, de 8 de xaneiro de 2021), esta Dirección

RESOLVE

Aprobar a relación provisional de admitidos e excluídos para a cobertura do posto de Director/a de Área de Sociedade Dixital da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, segundo a relación que figura no Anexo.

Contra esta resolución poderanse presentar reclamacións no prazo de tres días hábiles, contados desde o seguinte ao da súa publicación no enderezo web https://amtega.xunta.gal/.

As reclamacións presentaranse no Rexistro da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (edificio CINC, 2º andar- Cidade da Cultura de Galicia) ou nas oficinas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Neste caso deberá remitirse por fax ao seguinte número: 981 54 52 72, e antes da finalización do prazo antedito, copia da reclamación rexistrada.

Esta resolución publicarase na web da Amtega: https://amtega.xunta.gal/ e no taboleiro de anuncios do organismo.

Unha vez resoltas as reclamacións, ditarase resolución na que figure a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas.

Santiago de Compostela, 27 de xaneiro de 2021
A Directora da Amtega
Mar Pereira Álvarez

 

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
 


ADMITIDOS

SOLICITANTE

NIF

ESTADO

JOAQUÍN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

*****185**

ADMITIDO

MIGUEL RODRÍGUEZ QUELLE *****622** ADMITIDO

 

EXCLUÍDOS

SOLICITANTE

NIF

ESTADO

CAUSA EXCLUSIÓN

SERGIO POZA GARCÍA

*****792**

EXCLUÍDO

Non achegar xunto coa solicitude copia cotexada do título universitario esixido ou certificación académica que acredite ter realizados os estudos para a obtención do título ou documento que acredite fehacientemente a posesión do título académico.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a da Área de Sociedade Dixital).

En virtude do Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e se aproban os seus estatutos, esta dirección

RESOLVE:

Primeiro. Anunciar a convocatoria para a cobertura do posto que se indica no anexo I desta resolución, regulado no artigo 21.2.5 dos estatutos da Amtega, aprobados polo citado Decreto 252/2011, do 15 de decembro.

Segundo. Aprobar as bases polas que se rexerá o proceso de selección que se inclúen no anexo II.

Para participar nesta convocatoria os candidatos utilizarán o modelo de solicitude que se inclúe no anexo III.

Terceiro. Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, os/as interesados/ as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas ou poderá impugnala directamente, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, segundo a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2020

María del Mar Pereira Álvarez

Directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

 

ANEXO I

Código: PX.A11.00.006.15770.001

Denominación do posto: director/a da Área de Sociedade Dixital.

Dependencia: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Forma de provisión: persoal directivo (artigo 79 da Lei 16/2010, do 17 de decembro/Decreto

119/2012, do 3 de maio).

Directivo do grupo III, nivel 2.

Tipo de persoal: funcionario (subgrupo A1)/alta dirección.

 

ANEXO II

Bases reguladoras da convocatoria da selección para o posto de director/a da Área de Sociedade Dixital da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

 

1. Obxecto da convocatoria.

A presente convocatoria ten por obxecto a cobertura do posto de director/a da Área de Sociedade Dixital da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

 

2. Funcións do/a director/a.

De conformidade co establecido no Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e se aproban os seus estatutos, o/a director/a terá as seguintes funcións:

a) A planificación relativa ás competencias da Amtega en materia da sociedade da información e o coñecemento e a súa coordinación cos programas estatais e internacionais.

b) Planificación e coordinación das actuacións e accións estratéxicas destinadas a promover a implantación das novas tecnoloxías da sociedade da información en todos os ámbitos da actividade económica e social da Comunidade Autónoma galega.

c) Proposta de normativas relativas ao exercicio das competencias da Amtega en materia da sociedade da información.

d) O fomento e o apoio de iniciativas e proxectos para a innovación tecnolóxica e o emprendemento en materia das tecnoloxías da información e comunicacións, en colaboración cos departamentos e institucións con competencias en innovación tecnolóxica.

e) Promover accións, proxectos e programas tendentes a cohesionar territorial e socialmente Galicia mediante a eliminación da fenda dixital.

f) Planificar e coordinar, coa colaboración dos departamentos e institucións con competencias en programas de formación, programas destinados a elevar o coñecemento da cidadanía no uso das novas tecnoloxías, particularmente daqueles colectivos en risco de exclusión social.

g) Planificar e coordinar os proxectos e programas da Xunta de Galicia que teñan o obxecto de incrementar a empregabilidade grazas ao desenvolvemento das capacidades tecnolóxicas que derivan do uso das TIC.

h) Actuar como órgano de coordinación e participación de organismos, centros, entidades e institucións públicas e privadas en materia da sociedade da información, no ámbito competencial da Xunta de Galicia.

i) Promover, planificar e coordinar proxectos de innovación que conten co financiamento de fondos e transferencias doutras administracións e organismos, e que a Xunta de Galicia destine á promoción das actividades previstas nas alíneas anteriores.

j) Planificación e coordinación das funcións atribuídas ao Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (Osimga).

k) A orientación estratéxica, avaliación e control dos resultados da actividade do Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (Osimga).

 

3. Requisitos dos/as aspirantes.

Os/as aspirantes deben reunir os requisitos seguintes:

a) Ter nacionalidade española, ser nacional dalgún dos Estados membros da Unión Europea ou ser nacional dalgún Estado en que, en virtude dos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as. Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, os cónxuxes dos españois e dos nacionais doutros Estados membros da Unión Europea sempre que non estean separados de dereito. Nas mesmas condicións poderán participar os seus descendentes e os do seu cónxuxe sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un anos ou maiores de idade dependentes. Así mesmo, poderán participar os estranxeiros con residencia legal en España.

b) Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitacións físicas ou psíquicas incompatibles co desempeño das correspondentes funcións.

c) Ter cumpridos os dezaseis anos.

d) Non ter sido separado/a do servizo de calquera Administración pública en virtude de expediente disciplinario nin estar inhabilitado/a por sentenza firme para o exercicio de funcións públicas. Os/as aspirantes que non teñan a nacionalidade española deberán acreditar, igualmente, non estar sometidos/as a sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

e) Non atoparse en situación de inhabilitación absoluta ou especial para emprego ou cargo público por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario/a, ou para exercer funcións similares ás que desenvolvían, no caso de persoal laboral, no que fose separado/a ou inhabilitado/a.

f) Estar en posesión dunha titulación superior universitaria.

No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberase estar en posesión da credencial que acredite a súa homologación ou validación, de ser o caso.

Estes requisitos deberán cumprirse tanto no momento de finalización do prazo de presentación de solicitudes como no de toma de posesión ou formalización do contrato.

 

4. Solicitudes e prazo de presentación.

As solicitudes para participar na presente convocatoria presentaranse no Rexistro da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Edificio Cinc, 2º andar-Cidade da Cultura de Galicia, Santiago de Compostela), ou nas oficinas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Neste caso deberá remitirse por fax ao seguinte número: 981 54 52 72, e antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes, a solicitude rexistrada e a relación individualizada dos méritos que se aleguen.

A solicitude deberá reunir todos os datos de identificación requiridos. Na solicitude os/as aspirantes deberán presentar declaración responsable de que reúnen todos e cada un dos requisitos exixidos.

A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación destas bases reguladoras e, ao abeiro do establecido nos artigos 2 e 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos, implicará a autorización á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para comprobar os datos de carácter persoal que figuren no documento DNI/NIE da persoa que teña a condición de interesada, por medio do acceso telemático ao servizo horizontal de acceso ao Sistema de verificación de datos de identidade e de residencia do Ministerio de Administracións Públicas. Non obstante, o/a solicitante poderá denegar expresamente o consentimento; daquela, deberá presentar, xunto coa solicitude, unha copia cotexada do documento de identidade en vigor.

Así mesmo, deberá presentar copia cotexada do título universitario exixido ou certificación académica que acredite ter realizados os estudos para a obtención do título ou, de ser o caso, documento que acredite fidedignamente a posesión do título académico.

Coa solicitude tamén deberá relacionar de xeito individualizado cada un dos méritos que alegue e presentar a documentación acreditativa destes para a súa valoración, ben orixinal ou ben fotocopia cotexada.

Así mesmo, coa solicitude terá que achegarse o curriculum vitae do solicitante e o plan de actuación (recollido no punto 7 destas bases) en soporte papel e en formato electrónico.

A formación acreditarase mediante a presentación de orixinais ou fotocopia cotexada dos títulos ou certificados que se aleguen.

A experiencia profesional acreditarase mediante a presentación do informe de vida laboral ou certificado de aboamento de cotas ao réxime de autónomos se se alegan servizos profesionais por conta propia, contratos de traballo por conta allea ou propia, ou acta de toma de posesión de cargos públicos ou funcionario público e certificado de servizos prestados, de ser o caso.

Non se valorarán aqueles méritos que non estean acreditados conforme o disposto anteriormente, nin aqueles posteriores á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

O domicilio que figure nas instancias considerarase como o único válido para os efectos das notificacións e serán responsabilidade do/a aspirante tanto os erros na súa consignación como a comunicación de calquera cambio.

O prazo para a presentación de solicitudes será de dez días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

 

5. Admisión de aspirantes.

Tras a finalización do prazo de presentación das solicitudes de participación, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ditará resolución na cal se aproben as listas provisionais de admitidos e excluídos, con indicación das causas de exclusión.

A lista publicarase na páxina web da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia https://amtega.xunta.gal/ e as persoas interesadas disporán dun prazo de tres días hábiles, contados desde o seguinte ao da súa publicación na páxina web, para presentar as reclamacións que consideren oportunas.

Unha vez resoltas as reclamacións, ditarase resolución na que se aprobe a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas.

Esta resolución farase pública na páxina web da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia: https://amtega.xunta.gal/

Todas as publicacións referidas a esta convocatoria faranse ademais no taboleiro de anuncios da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

 

6. Tribunal de selección.

O tribunal de selección será nomeado por resolución da directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e constituirase unha vez publicada na web da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia a relación definitiva de aspirantes. Serán de aplicación a este órgano as instrucións relativas ao funcionamento e actuación dos órganos de selección do 11 de abril de 2007, modificadas polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 8 de abril de 2010.

O tribunal terá a categoría primeira das recollidas no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razón do servizo ao persoal con destino na Administración autonómica de Galicia.

Para os efectos do previsto no dito decreto, entenderase que a designación do tribunal implicará a autorización da orde de servizo para que os seus membros poidan desprazarse ao lugar acordado para cada unha das sesións convocadas dentro do número máximo autorizado.

A Dirección Xeral da Función Pública determinará o número máximo de sesións autorizado ao tribunal e poderá amplialo baseándose en causas xustificadas.

 

7. Procedemento selectivo.

Unha vez comprobado o cumprimento dos requisitos exixidos, a selección efectuarase polo procedemento de concurso que consistirá na valoración dos méritos alegados e acreditados polos/as aspirantes que se puntuarán de acordo co baremo sinalado a continuación, cuxa puntuación máxima é de 100 puntos.

O procedemento selectivo constará de tres fases:

7.1. 1ª fase: baremación de méritos alegados (ata un máximo de 55 puntos):

A puntuación máxima nesta primeira fase é de 55 puntos e será necesaria a obtención dun mínimo de 15 puntos para superala. Os/as aspirantes que non acaden a puntuación anterior quedarán eliminados do proceso selectivo.

A valoración dos méritos desenvolverase conforme a seguinte distribución.

7.1.1. Formación (puntuación máxima de 25 puntos).

– Por asistencia a cursos impartidos por organismos ou entidades oficiais cunha duración igual ou superior a 20 horas lectivas no ámbito da innovación tecnolóxica e o emprendemento en materia das tecnoloxías da información e comunicacións, xestión de proxectos, seguridade en equipos informáticos, programación, arquitectura de sistemas de telecomunicacións, networking, redes HFC,  arquitecturas e protocolos TCP/IP ou estatística en materia de sociedade da información: 0,10 puntos por cada hora ata un máximo de 15 puntos.

– Por asistencia a cursos impartidos por organismos ou entidades distintas das anteriores, cunha duración igual ou superior a 15 horas lectivas nos ámbitos da innovación tecnolóxica e o emprendemento en materia das tecnoloxías da información e comunicacións,  xestión de proxectos, seguridade en equipos informáticos, programación, arquitectura de sistemas de telecomunicacións,  networking, redes HFC, arquitecturas e protocolos TCP/IP ou estatística en materia de  sociedade da información: 0,05 puntos por cada hora ata un máximo de 8 puntos.

– As titulacións adicionais ás esixidas como requisito e relacionadas co sector das telecomunicacións impartidas por centros oficiais de titularidade pública ou privada homologadas (1 punto por cada unha delas ata un máximo de 2 puntos).

7.1.2. Experiencia (puntuación máxima de 30 puntos).

– Por experiencia laboral de, cando menos, 4 anos en tarefas de dirección, control, planificación,  coordinación e xestión enfocada aos sectores da sociedade da información e das telecomunicacións, levada a cabo en organismos ou entidades do sector público autonómico: 3 puntos por cada ano ata un máximo de 20 puntos.

– Por experiencia laboral de, cando menos, 4 anos na coordinación de recursos materiais e humanos na execución de proxectos: 3 puntos por cada ano ata un máximo de  10 puntos.

7.1.3. A relación provisional coas puntuacións obtidas polos/as aspirantes publicarase na páxina web da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e as persoas interesadas disporán dun prazo de tres días hábiles, contados desde o seguinte ao da súa publicación na páxina web, para presentar as reclamacións que consideren oportunas.

Unha vez resoltas as reclamacións, ditarase resolución pola que se aproba a lista coas puntuacións definitivas da 1ª fase. Esta resolución farase pública na páxina web da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

7.1.4. Os/as candidatos/as que superen a primeira fase do procedemento selectivo serán convocados, nun prazo máximo de tres días hábiles desde a publicación da lista coas puntuacións definitivas da 1ª fase, para a defensa do plan de actuación.

7.2. 2ª fase: plan de actuación (ata un máximo de 45 puntos).

7.2.1. A puntuación máxima nesta segunda fase é de 45 puntos e será necesaria a  obtención dun mínimo de 25 puntos para superala. Os/as aspirantes que non acaden a puntuación anterior quedarán eliminados do proceso selectivo.

7.2.2. As persoas aspirantes deberán presentar e defender un plan de actuación que se desenvolverá a medio prazo relativo a algunha das seguintes materias: cohesión territorial e social de Galicia mediante a eliminación da fenda dixital; innovación tecnolóxica e o emprendemento en materia das tecnoloxías da información e comunicacións; despregamento da banda larga en Galicia; empregabilidade grazas ao desenvolvemento das capacidades tecnolóxicas que derivan do uso das TIC; estatística en materia de sociedade da información.

Este plan deberá conter as principais accións que se poñerían en marcha, indicando unha planificación estimada delas e o modelo de seguimento e avaliación que se aplicaría.

O plan non poderá superar os 50 folios de extensión, a dobre espazo por unha soa cara, letra Arial, tamaño 11.

7.2.3. A data e o lugar establecidos para a defensa dos plans de actuacións serán publicados no taboleiro de anuncios e na web da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia cunha antelación mínima de corenta e oito horas á sinalada para o seu inicio.

Os/as candidatos/as deberán presentarse á proba provistos de DNI ou documento fidedigno acreditativo da súa identidade. Deberán presentar nun tempo máximo de 20 minutos o seu plan e responder a todas aquelas preguntas e cuestións que permitan valorar a idoneidade da proposta, sen que o tempo de resposta compute para os efectos da duración prevista neste punto.

7.2.4. O plan valorarase conforme os seguintes criterios:

• Pertinencia, entendida como a adecuación dos obxectivos do plan proposto á estratexia e prioridades da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

• Viabilidade, entendida como unha axeitada identificación e tratamento das condicións económicas, materiais, técnicas e humanas necesarias para afrontar as tarefas e conseguir os obxectivos que se propoñen no plan proposto.

• Eficacia, entendida como grao previsible de consecución dos obxectivos e resultados propios do plan proposto.

• Eficiencia, entendida como relación existente entre os obxectivos e os recursos que se estiman para acadalos.

• Sustentabilidade, grao en que os efectos transformadores derivados da posta en marcha do plan proposto poderán ser sustentados no tempo.

• Impacto, valoración e toma en consideración dos efectos directos e indirectos, derivados da posta en marcha do plan proposto.

• Coherencia e grao de consistencia entre os diversos compoñentes do plan proposto en relación cos fins que se propoñen.

7.2.5. A relación provisional coas puntuacións obtidas polos/as aspirantes publicarase na páxina web da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e as persoas interesadas disporán dun prazo de tres días hábiles, contados desde o seguinte ao da súa publicación na páxina web, para presentar as reclamacións que consideren oportunas.

Unha vez resoltas as reclamacións, ditarase resolución mediante a que se aproba a lista coas puntuacións definitivas da 2ª fase. Esta resolución farase pública na páxina web da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

7.3. 3ª fase: Acreditación do coñecemento da lingua galega:

Constará de dúas probas:

Primeira proba: consistirá na tradución dun texto do castelán para o galego elixido por sorteo de entre dous textos propostos polo tribunal.

Segunda proba: consistirá na tradución dun texto do galego para o castelán, elixido por sorteo de entre dous textos propostos polo tribunal.

O tempo máximo para a realización do exercicio será de sesenta (60) minutos.

Este exercicio valorarase como apto ou non apto e será necesario para superalo obter o resultado de apto. Os/as aspirantes que non acaden a calificación de apto quedarán eliminados do proceso selectivo.

 

Estarán exentas de realizar este exercicio as persoas aspirantes que acrediten, no prazo de tres días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación pública na páxina web da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia da resolución mediante a que se aproba a lista coas puntuacións definitivas da 2ª fase, que posúen o día da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG) o Celga 4 ou o título equivalente debidamente homologado de acordo coa disposición adicional segunda da Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (DOG núm. 146, do 30 de xullo), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014 (DOG núm. 34, do 19 de febreiro).

 

8. Cualificación e lista de persoas seleccionadas.

A cualificación final virá determinada pola suma das puntuacións obtidas en cada unha das fases.

En caso de empate na puntuación total, dirimirase a favor da persoa que obteña maior puntuación nas distintas fases do procedemento selectivo e pola orde establecida nel. De persistir o empate, resolverase por sorteo.

Unha vez finalizado o proceso de selección, o tribunal publicará na páxina web e no taboleiro de anuncios da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia as puntuacións obtidas polos/as aspirantes con indicación do/a candidato/a seleccionado/a. Establécese un prazo de tres días desde a publicación para presentar alegacións. A estimación ou desestimación entenderase implícita na resolución definitiva.

O tribunal elevará á directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia a proposta a favor do/a aspirante que obtivese a maior puntuación. O nomeamento corresponde ao Consello Reitor da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por proposta motivada da Dirección.

De non se presentar solicitudes, de non cumprir ningunha das rexistradas os requisitos exixidos ou de ser considerado que ningún dos/as candidatos/as resulta idóneo para o posto, a convocatoria será declarada deserta mediante resolución da directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia que se publicará no Diario Oficial de Galicia.

 

9. Nomeamento e toma de posesión.

9.1. Se o aspirante seleccionado para ocupar o posto de traballo convocado tivese a condición de funcionario público con destino definitivo noutra Administración pública, o seu nomeamento requirirá o informe favorable do departamento onde preste servizos, que se considerará favorable de non emitirse no prazo de quince días, segundo o preceptuado no artigo 67 do Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, e demais disposicións concordantes.

Unha vez tramitado o seu traslado a esta comunidade autónoma procederase a adxudicarlle o posto para o cal foi seleccionado/a. Se no prazo de dous meses a partir da publicación no Diario Oficial de Galicia, o/a funcionario/a seleccionado/a non se pode incorporar á Comunidade Autónoma, considerarase deserto o posto e poderase proceder de novo á súa provisión.

Se o aspirante seleccionado para ocupar o posto de traballo convocado desempeñase a condición de funcionario público, o prazo de toma de posesión será de tres días hábiles se non implica cambio de residencia ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia.

Cando o/a adxudicatario/a do posto obteña coa súa toma de posesión o reingreso ao servizo activo, o prazo será de vinte días hábiles. O prazo de toma de posesión comezará a contar a partir do día seguinte ao do cesamento, que deberá efectuarse na data que se determine xustificadamente mediante orde da persoa titular da consellería convocante publicada no Diario Oficial de Galicia, agás no caso de procedencia doutras administracións, que deberá efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes ao da comunicación da resolución de traslado á Comunidade Autónoma, co límite dos dous meses a que se fai referencia no parágrafo anterior. Se a resolución comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión deberá computarse desde a dita data.

9.2. Se o aspirante seleccionado para ocupar o posto de traballo convocado non desempeñase a condición de funcionario público, o vínculo formalizarase mediante contrato laboral de alta dirección ao abeiro do previsto no Real decreto 1382/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do persoal de alta dirección, no artigo 17 do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico e na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

O/a director/a estará suxeito/a ao réxime de incompatibilidades recollido na la lei 53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas.

 

10. A resolución desta convocatoria farase pública no Diario Oficial de Galicia e poderá declararse deserto o posto de traballo de considerarse oportuno.