Normativa autonómica

Formulario de busca

Normativa autonómica

Formulario de busca

Páxinas

De medidas fiscais, administrativas e de ordenación (Capítulo III “Procedemento administrativo” - Sección 1ª. Administración Dixital).

Pola que se acorda a posta en funcionamento do servizo electrónico de emisión de certificados administrativos da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Pola que se aproba a versión 2.0 das Guías para a habilitación electrónica de procedementos.

Polo que se modifica o Decreto 73/2014, do 12 de xuño, polo que se crean e se regulan os órganos colexiados con competencias en materia de seguridade da información e goberno electrónico da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Páxinas